Natječaj za radno mjesto
Natječaj za radno mjesto

KLASA: 112-01/23-01/39

URBROJ: 2198/01-10-23-3

Zadar, 15. studenog 2023.

Kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Zadar, dana 15. studenog 2023. godine objavljen je oglas za prijam u službu u Grad Zadar, Upravni odjel za financije na radno mjesto referent za računovodstvo( 1 izvršitelj/ ica).

Služba se zasniva na  određeno vrijeme radi zamjene duže odsutnog službenika do povratka odsutnog službenika na posao, odnosno prestanka njegove službe uz obvezni probni rad od 2 mjeseca

Tekst oglasa dostupan je na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje- Područni ured Zadar i ovdje: ­­­­­­­­­­­

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=138443219    

Posljednji dan za podnošenje prijava na oglas je 8 dana od objave kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Područni ured Zadar, odnosno do 23. studenog 2023. godine. 

Opis poslova  i zadaća za radno mjesto referent za računovodstvo:

 • Obavlja knjiženje poslovnih promjena, te usklađuje stanja u glavnoj i drugim knjigama;
 • sudjeluje u izradi obračuna;
 • obavlja računovodstvene poslove vezane za plaće i propisane evidencije u svezi plaće;
 • prikuplja podatke za razrez gradskih poreza, izrađuje rješenja, te obavlja računovodstvene poslove vezane za knjiženje analitike gradskih poreza, naknada, ugovora i sl.;
 • evidentira promjene u analitici osnovnih sredstava, te vodi potrebne pomoćne evidencije;
 • vodi blagajnu, te kontrolira blagajničku dokumentaciju;
 • kontrolira i likvidira ulazne račune, te vodi računa o kompletiranju financijske dokumentacije;
 • konkretizaciju pobrojanih poslova za svako pojedinog računovodstvenog referenta izvršit će pročelnik pismenim rasporedom;
 • obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i zamjenika pročelnika upravnog odjela.

PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA:

Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika gradske uprave Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra„ broj: 15/18, 15/19, 16/20, 13/21 i 15/22) utvrđen je koeficijent za radno mjesto referent za računovodstvo 1,820 uvećan  za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža i osnovice za obračun plaće.

 PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PROVJERU SU SLJEDEĆI:

 • Statut Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, br. 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15 – pročišćeni tekst, 3/18, 7/18 – pročišćeni tekst, 15/19, 2/20 i 3/21),
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 86/08, 61/11, 4/2018 i 112/19),
 • Zakon o lokalnim porezima, (“Narodne novine” br. 115/16, 101/17, 114/22 )
 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (“Narodne novine” br.33/0160/01129/05109/07125/0836/0936/09150/11144/1219/13137/15123/1798/19144/20)
 • Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave(“Narodne novine” br.127/17,138/20, 151/22)
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 68/18110/1832/20).

Za kandidate prijavljene na javni oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova na provjeri znanja i sposobnosti. Ako kandidat ne pristupi provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na javni oglas.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljen na ovoj web stranici, te na oglasnoj ploči u predvorju Grada Zadra, Narodni trg 1, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na oglas podnose se na adresu Grad Zadar, Narodni trg 1 s naznakom             “Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu u Grad Zadar, Upravni odjel za financije, na radno mjesto referent za računovodstvo (1) izvršitelj/ica) na određeno vrijeme radi zamjene odsutnog službenika u roku od 8 dana od objave oglasa kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Područni ured Zadar, odnosno do 23. studenog 2023. godine.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG OGLASA