Natječaj za radno mjesto
Natječaj za radno mjesto

KLASA: 112-01/23-01/41

URBROJ: 2198/01-9-23-3

Zadar, 15. studenog 2023.

 Kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Zadar, dana 15. studenog 2023. godine objavljen je oglas za prijam u službu u Grad Zadar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na radno mjesto prometni redar ( 1 izvršitelj/ ica).

Služba se zasniva na  određeno vrijeme od 6 mjeseci radi poslova čiji se opseg privremeno povećao uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca.

Tekst oglasa dostupan je na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje- Područni ured Zadar i ovdje: ­­­­­­­­­­­

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=138444651

 Posljednji dan za podnošenje prijava na oglas je 8 dana od objave kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Područni ured Zadar, odnosno do 23. studenog 2023. godine. 

 Opis poslova  i zadaća za radno mjesto prometni redar:

 • vrši upravljanje prometom, nadzor i premještanje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila provedbom odredbi propisa donesenih temeljem Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Prekršajnog zakona;
 • izriče mandatne kazne i izdaje obvezni prekršajni nalog;
 • izrađuje izvješća i zapisnike;
 • posebnom iskaznicom dokazuje svoje službeno svojstvo;
 • u obavljanju službene dužnosti nosi odgovarajuću službenu odoru i ima službenu iskaznicu i značku;
 • obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i zamjenika pročelnika upravnog odjela.

PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA:

Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika gradske uprave Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra„ broj: 15/18, 15/19, 16/20, 13/21 i 15/22) utvrđen je koeficijent za radno mjesto prometni redar 1,820 uvećan  za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža i osnovice za obračun plaće.

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PROVJERU SU SLJEDEĆI:

 • Statut Grada Zadra ( „Glasnik Grada Zadra„ br. 9/09, 28/10,  3/13,  9/14, 2/15 – pročišćeni tekst, 3/18, 7/18- pročišćeni tekst, 15/19,2/20, 3/21)
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“  br. 86/08, 61/11, 4/18, 96/18, 112/19)
 • Zakon o sigurnosti prometa na cestama ( „Narodne novine“ br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22, 133/23)
 • Prekršajni zakon ( „Narodne novine“ br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15,70/17, 118/18, 114/22)
 • Odluka o načinu uklanjanja dotrajalih, oštećenih i napuštenih vozila ( „ Glasnik Grada Zadra“ br. 12/19)

 Za kandidate prijavljene na javni oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova na provjeri znanja i sposobnosti. Ako kandidat ne pristupi provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na javni oglas.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljen na ovoj web stranici, te na oglasnoj ploči u predvorju Grada Zadra, Narodni trg 1, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na oglas podnose se na adresu Grad Zadar, Narodni trg 1 s naznakom               “Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu u Grad Zadar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, na radno mjesto prometni redar (1) izvršitelj/ica) na određeno vrijeme od 6 mjeseci u roku od 8 dana od objave oglasa kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Područni ured Zadar, odnosno do 23. studenog 2023. godine.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG OGLASA