Natječaj za radno mjesto
Natječaj za radno mjesto

 

 

 

 

KLASA:     112-01/23-01/33

URBROJ:  2198/01- 6 -23-3

Zadar,      25.rujna 2023.godine         

 

U „Narodnim novinama“ br. 109/2023.godine dana 22. rujna 2023.godine objavljen je javni natječaj  za prijam u službu na određeno vrijeme vježbenika u Grad Zadar, Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom u trajanju od 12 mjeseci za obavljanje vježbeničke prakse i  osposobljavanje za  radno mjesto referent za javne površine (1 izvršitelj/ica).

Tekst natječaja  dostupan je u Narodnim novinama  i ovdje:__https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8362553.html

Posljednji dan za podnošenje prijava na javni natječaj  je 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“,  odnosno  do 02.listopada 2023.godine.

 OPIS POSLOVA I ZADAĆA RADNOG MJESTA:

  • vježbenik se za  vrijeme vježbeničke prakse (vježbenički staž ) osposobljava uz potrebne upute i smjernice za rad, te mu se pomaže u pripremanju državnog ispita.

PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA:

  • Statut Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 9/09, 28/10, 3/13, 9/14 i 2/15- pročišćeni tekst, 3/18, 7/18- pročišćeni tekst, 15/19, 2/20 i 3/21)
  • Zakono službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19)
  • Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 75/21)
  • Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Zadra ( „ Glasnik Grada Zadra“, broj 9/17 i 14/17)

NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI:

 Za kandidate prijavljene na javni natječaj   koji  ispunjavaju formalne uvjete  iz javnog natječaja provesti će se testiranje  radi provjere znanja i sposobnosti  putem pisanog testiranja  i intervjua.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje  broj bodova od 1 do 10.

Intervju se provodi  samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web stranici www.grad-zadar.hr te na oglasnoj ploči u predvorju Grada Zadra, Narodni trg 1, Zadar, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj podnose se na adresu Grad Zadar, Narodni trg 1 „ Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja s naznakom: “Javni natječaj za prijam u službu vježbenika na određeno vrijeme od 12 mjeseci u Grad Zadar, Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom u roku od 8 dana od objave javnog  natječaja,  odnosno  do  02.listopada  2023.godine.

       GRAD ZADAR