Natječaj za radno mjesto
Natječaj za radno mjesto

KLASA: 112-01/23-01/13

URBROJ: 2198/01-9-23-3

Zadar, 1. lipnja 2023.

 Kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Zadar, dana 1. lipnja 2023. godine objavljen je oglas za prijam u službu u Grad Zadar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na radno mjesto viši stručni suradnik /ica I- komunalni redar ( 1 izvršitelj/ ica) na određeno vrijeme od 3 mjeseca radi poslova čiji se opseg privremeno povećao.

Tekst oglasa dostupan je na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje- Područni ured Zadar i ovdje:

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=133831882

 Posljednji dan za podnošenje prijava na oglas je 8 dana od objave kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje- Područni ured Zadar, odnosno do 9. lipnja 2023. godine.

 Opis poslova  i zadaća za radno mjesto viši stručni suradnik I –komunalni redar:

 • pomaže voditelju u obavljanju svih poslova, a  u slučaju njegove odsutnosti i spriečenosti daje upute i naloge, nadzire i odgovoran je  za distribuciju pristiglih prijava i naloga
 • svakodnevno vodi i odgovoran je za evidenciju o radu komunalnih redara
 • samostalno vodi upravni postupak s ovlastima ovjere komunalnog redara;
 • organizira i provodi nadzor nad postavljenim reklamama vodeći pri tome računa o poštivanju preglednosti, sigurnosti prometa i zaštiti zelenih površina te estetskom ukapanju u ambijent s ovlastima ovjere komunalnog redara;
 • samostalno vodi upravne postupke i provodi nadzor propisan Zakonom o građevinskoj inspekciji i Zakonom o gospodarenju otpadom s ovlastima ovjere komunalnog redara
 • izriče mandatne kazne i izdaje obvezni prekršajni nalog;
 • obvezatno nosi odgovarajuću službenu odoru koju propisuje Gradonačelnik;
 • obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i zamjenika pročelnika upravnog odjela.
 • obavlja nazdor nad provedbom odluka ostalih upravnih odjela po nalogu pročelnika izamjenika istih te im podnosi izvješća.

PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA:

Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika gradske uprave Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra„ broj: 15/18, 15/19, 16/20, 13/21 i 15/22) utvrđen je koeficijent za radno mjesto viši stručni suradnik I –komunalni redar 2,472 uz osnovicu za izračun plaće.

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PROVJERU SU SLJEDEĆI:

 • Statut Grada Zadra ( „Glasnik Grada Zadra„ br. 9/09, 28/10,  3/13,  9/14, 2/15 – pročišćeni tekst, 3/18, 7/18- pročišćeni tekst, 15/19, 2/20, 3/21)
 • Odluka o komunalnom redu ( „Glasnik Grada Zadra“ br. 8/19, 2/20, 9/20, 12/22)
 • Zakon o građevinskoj inspekciji ( „Narodne novine“ br. 153/13)
 • Zakon o zaštiti od buke ( „Narodne novine“ br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi ( „ Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18, 112/19)
 • Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, kontroli njihova razmnožavanja i načinu postupanja s napuštenim  i izgubljenim životinjama te divljim životinjama izvan njihova prirodnog staništa ( „ Glasnik Grada Zadra“ br. 4/19)
 • Odluka o nerazvrstanim cestama ( „Glasnik Grada Zadra“ br. 10/12)
 • Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Zadra ( „Glasnik Grada Zadra“ br. 11/22)
 • Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova ( „Glasnik Grada Zadra“ br. 16/13)
 • Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Zadra za 2023.g. ( „Glasnik Grada Zadra“ br. 12/22)

Za kandidate prijavljene na javni oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova na provjeri znanja i sposobnosti. Ako kandidat ne pristupi provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na javni oglas.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljen na ovoj web stranici, te na oglasnoj ploči u predvorju Grada Zadra, Narodni trg 1, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na oglas podnose se na adresu Grad Zadar, Narodni trg 1 s naznakom  “Povjerenstvo za provedbu oglasi za prijam u službu u Grad Zadar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, na radno mjesto viši stručni suradnik I- komunalni redar (1) izvršitelj/ica) na određeno vrijeme u roku od 8 dana od objave oglasa kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Područni ured Zadar, odnosno do 9. lipnja 2023. godine.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG OGLASA