Natječaj za radno mjesto
Natječaj za radno mjesto

KLASA: 112-01/23-01/02

URBROJ: 2198/01-14-23-3

Zadar, 8. ožujka 2023.

 Kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Zadar, dana 8. ožujka 2023. godine objavljen je oglas za prijam u službu u Grad Zadar, Upravni odjel za gradsku samoupravu i opće poslove na određeno vrijeme radi zamjene duže odsutne službenice, do povratka odsutne službenice na posao, odnosno prestanka njene službe na radno mjesto referent /ica za opće poslove pisarnice ( 1 izvršitelj/ ica ).

Služba se zasniva uz obvezni probni rad od 2 mjeseca.

Tekst oglasa dostupan je na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje- Područni ured Zadar i ovdje:

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=131125860 

 Posljednji dan za podnošenje prijava na oglas je 8 dana od objave kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje- Područni ured Zadar, odnosno do 16. ožujka 2023. godine.

 Opis poslova  i zadaća za radno mjesto referent za opće poslove pisarnice:

- vodi urudžbeni zapisnik i upisnik predmeta prvostupanjskog upravnog postupka

- preuzima poštu pojedinih odjela po internoj dostavnoj knjizi

- otprema poštu, vrijednosna pisma i pakete

- vodi indeks predmeta

- na zahtjev referenta daje uz revers predmete na uvid

- sređuje predmete i odlaže ih u arhivu

- obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika, zamjenika pročelnika i pomoćnika pročelnika

 PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA:

 Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika gradske uprave Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra„ broj: 15/18, 15/19, 16/20, 13/21 i 15/22) utvrđen je koeficijent za radno mjesto referent za opće poslove pisarnice 1,469 uz osnovicu za izračun plaće.

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA  ZA PROVJERU SU SLJEDEĆI:

  1. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj samoupravi ( „Narodne novine“ broj: 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 )
  2. Statut Grada Zadra („ Glasnik Grada Zadra“ broj: 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15 – pročišćeni tekst 3/18, 7/18- pročišćeni tekst 15/19, 2/20 i 3/21 )
  3. Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Zadra ( „ Glasnik Grada Zadra“ broj: 9/17 i 14/17)
  4. Uredba o uredskom poslovanju ( „Narodne novine“ broj: 75/21 )

Za kandidate prijavljene na javni oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova na provjeri znanja i sposobnosti. Ako kandidat ne pristupi provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na javni oglas.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljen na ovoj web stranici, te na oglasnoj ploči u predvorju Grada Zadra, Narodni trg 1, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na oglas podnose se na adresu Grad Zadar, Narodni trg 1 s naznakom “Povjerenstvo za provedbu oglasi za prijam u službu u Grad Zadar, Upravni odjel za gradsku samoupravu i opće poslove, na određeno vrijeme radi zamjene duže odsutne službenice, do povratka odsutne službenice na posao, odnosno prestanka njene službe na radno mjesto referent/ica za opće poslove pisarnice (1 izvršitelj/ica) u roku od 8 dana od objave oglasa kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Područni ured Zadar, odnosno do 16. ožujka 2023. godine.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG OGLASA