Natječaj za radno mjesto
Natječaj za radno mjesto

KLASA: 112-01/22-01/31

URBROJ: 2198/01-11-22-2

Zadar, 16. rujna 2022.

 Kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Zadar, dana 16. rujna 2022. godine objavljen je oglas za prijam u službu u Grad Zadar, Upravni odjel za odgoj i školstvo na određeno vrijeme od 6 mjeseci radi obavljanja privremenih poslova u sklopu projekta   “ Jačanje STEM vještina u osnovnim školama u Zadarskoj županiji” na radno mjesto viši stručni suradnik/ ica II  - za školstvo ( 1 izvršitelj/ ica ). Služba se zasniva uz obvezni probni rad od 2 mjeseca.

Tekst oglasa dostupan je na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje- Područni ured Zadar i ovdje: https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=126506159

 Posljednji dan za podnošenje prijava na oglas je 8 dana od objave kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje- Područni ured Zadar, odnosno do 26. rujna 2022. godine.

Opis poslova  i zadaća za radno mjesto viši stručni suradnik II - za školstvo:

 • Financijski administrator projekta

odgovoran i zadužen za financijsko upravljanje projektom, uključujući praćenje projektnih troškova, kontrolu troškova projekta i praćenje tijeka sredstava     ( angažiran 50% radnog vremena)

angažiran u preostalih 50% radnog vremena na poslovima i zadaćama:

 • organizira i koordinira poslove za povjerenstvo za stipendiranje;
 • vodi brigu o dinamici i načinu isplate i povratu studentskih stipendija;
 • vodi dokumentaciju i evidenciju studentskih stipendija;
 • vrši mjesečni obračun isplate sredstava korisnicima proračuna;

prati realizaciju standardnih i  izvanstandardnih programa u školstvu obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i pomoćnika pročelnika upravnog odjela.

PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA:

Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika gradske uprave Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra„ broj: 15/18, 15/19, 16/20 i 13/21) utvrđen je koeficijent za radno mjesto viši stručni suradnik II – 2,415 uz osnovicu za izračun plaće.

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PROVJERU SU SLJEDEĆI:

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)
 2. Statut Grada Zadra (Glasnik Grada Zadra 3/13, 28/10, 9/09, 2/15 – pročišćeni tekst, 3/18, 7/18 – pročišćeni tekst, 15/19, 2/20, 3/21)
 3. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22)
 4. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama  (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20)
 5. Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08, 90/10)
 6. Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području“ (iz travnja 2021.)

        www.eeagrants.hr

Za kandidate prijavljene na javni oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova na provjeri znanja i sposobnosti. Ako kandidat ne pristupi provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na javni oglas.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će na ovoj web stranici, te na oglasnoj ploči u predvorju Grada Zadra, Narodni trg 1, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na oglas podnose se na adresu Grad Zadar, Narodni trg 1 s naznakom “ Povjerenstvo za provedbu oglasi za prijam u službu u Grad Zadar, Upravni odjel za odgoj i školstvo na određeno vrijeme od 6 mjeseci radi obavljanaj privremenih poslova u sklopu projekta “ Jačanje STEM vještina u osnovnim školama u Zadarskoj županiji ” na radno mjesto viši stručni suradnik/ ica II  - za školstvo ( 1 izvršitelj/ ica ) u roku od 8 dana od objave oglasa kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-Područni ured Zadar, odnosno do 26. rujna 2022. godine.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG OGLASA