Natječaj za radno mjesto
Natječaj za radno mjesto

KLASA:     112-01/22-01/26

URBROJ:  2198/01-10 -22 -2

Zadar,       20.lipnja  2022. godine

 

Kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Područni ured Zadar,  dana 15.lipnja  2022.godine  objavljen je  oglas  za prijam u službu u Grad Zadar, Upravni odjel za financije,  na određeno vrijeme od 6 mjeseci radi obavljanja privremenih poslova na radno mjesto  Viši referent – u djelokrugu poslova javne nabave  ( 1 izvršitelj/ica).

 Služba se zasniva uz obvezni probni rad od 2 mjeseca.

 Tekst oglasa  dostupan je i ovdje: https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=124290187

Posljednji dan za podnošenje prijava na oglas je 8 dana od dana objave Kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Područni ured Zadar,   odnosno  do 23.lipnja  2022.godine.

 OPIS POSLOVA I ZADAĆA RADNOG MJESTA:

 • sudjeluje u postupku javne nabave;
 • prikuplja dokumentaciju od nadležnih upravnih odjela i surađuje s njima radi pripreme natječaja i natječajne dokumentacije;
 • pomaže u vođenju evidenciju javne nabave;
 • obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i zamjenika pročelnika upravnog odjela.

PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA:

Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i  namještenika gradske uprave Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra „ broj: 15/18, 15/19, 16/20 i 13/21) utvrđen je koeficijent za radno mjesto Viši referent 1,911  uz osnovicu za izračun plaće.

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PISANO TESTIRANJE;

 • Statut Grada Zadra, Glasnik Grada Zadra“, br. 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15 – pročišćeni tekst, 3/18, 7/18 – pročišćeni tekst, 15/19, 2/20 i 3/21)
 • Zakon o proračunu ,  (“Narodne novine” br. 144/21),
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19),
 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,  (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)
 • Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ 120/16.),
 • Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave ("Narodne novine" br. 65/17., 75/20.),
 • Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 101/17., 144/20.).

 NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI:

 Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete  iz oglasi provesti će se testiranje  radi provjere znanja i sposobnosti  putem pisanog testiranja  i intervjua.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje  broj bodova od 1 do 10.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na oglasj.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web stranici www.grad-zadar.hr te na oglasnoj ploči u predvorju Grada Zadra, Narodni trg 1, Zadar, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na oglas podnose se na adresu Grad Zadar, Narodni trg 1, s naznakom “Povjerenstvo za provedbu oglasa  za prijam u službu u Grad Zadar, Upravni odjel za financije,   na određeno vrijeme od 6 mjeseci radi obavljanja privremenih poslova na radno mjesto Viši referent – u djelokrugu poslova javne nabave  (1 izvršitelj/ica), -  u roku od 8 dana od objave oglasa – odnosno  do 23.lipnja  2022.godine.