Natječaj za radno mjesto
Natječaj za radno mjesto

KLASA:     112-01/22-01/19

URBROJ:  2198/01- 5 -22 -2

Zadar,       02.lipnja  2022.godine

U „Narodnim novinama“ br. 60/2022.godine dana  01.lipnja 2022. godine  objavljen je  javni natječaj  za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Grad Zadar, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo  na radno mjesto viši referent za razrez komunalnog doprinosa  1 izvršitelj/ica.

Služba se zasniva uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Tekst natječaja  dostupan je u Narodnim novinama  i ovdje:__

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8338390.html

Posljednji dan za podnošenje prijava na javni natječaj  je 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“,  odnosno  do 09.lipnja  2022.godine.

OPIS POSLOVA I ZADAĆA RADNOG MJESTA:

  • Priprema dokumentaciju za izradu rješenja o komunalnom doprinosu izrađuje rješenja,
  • obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i zamjenika  pročelnika upravnog odjela .

PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA:

Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i  namještenika gradske uprave Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra „ broj: 15/18, 15/19, 16/20 i 13/21) utvrđen je koeficijent za radno mjesto viši referent – 1,911  uz osnovicu za izračun plaće.

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PISANO TESTIRANJE;

-Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20),

-Statut Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“ broj 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15, 3/18, 7/18, 15/19, 2/20 i 3/21) ,

-Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20),

-Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosa (NN 15/19).

NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI:

 

Za kandidate prijavljene na javni natječaj   koji  ispunjavaju formalne uvjete  iz javnog natječaja provesti će se testiranje  radi provjere znanja i sposobnosti  putem pisanog testiranja  i intervjua.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje  broj bodova od 1 do 10.

Intervju se provodi  samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web stranici www.grad-zadar.hr te na oglasnoj ploči u predvorju Grada Zadra, Narodni trg 1, Zadar, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na javni natječaj podnose se na adresu Grad Zadar, Narodni trg 1 „Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, s naznakom: Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Grad Zadar, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo  na radno mjesto viši referent za razrez komunalnog doprinosa“ ,  u roku od 8 dana od objave javnog  natječaja – odnosno  do 09.lipnja 2022. godine.