Natječaj za radno mjesto
Natječaj za radno mjesto

KLASA:     112-01/22-01/09

URBROJ:   2198/01- 5 -22 -2

Zadar,       10.ožujka 2022.godine

 U „Narodnim novinama“ br. 30/2022.godine dana 9.ožujka 2022.godine  objavljen je  javni natječaj  za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Grad Zadar, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo na radno mjesto administrativni tajnik - 1 izvršitelj/ica.  Služba se zasniva uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

 Tekst natječaja  dostupan je u Narodnim novinama  i ovdje: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8333273.html

Posljednji dan za podnošenje prijava na javni natječaj  je 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“,  odnosno  do 17.ožujka 2022.godine.

OPIS POSLOVA I ZADAĆA RADNOG MJESTA:

  • vrši dnevni i tjedni raspored sastanaka;
  • obavlja sve uredske poslove i zadaće;
  • obavlja poslove prijepisa i fotokopiranja;
  • brine o kvalitetnom prijemu stranaka i gostiju;
  • obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika upravnog odjela.zamjenika pročelnika, i pomoćnika pročelnika.

PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA:

Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i  namještenika gradske uprave Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra „ broj: 15/18, 15/19, 16/20 i 13/21) utvrđen je koeficijent za radno mjesto administrativni tajnik 1,424  uz osnovicu za izračun plaće.

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PISANO TESTIRANJE;

  • Statut Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, br. 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15 – pročišćeni tekst, 3/18, 7/18 – pročišćeni tekst, 15/19, 2/20 i 3/21),
  • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 86/08, 61/11, 4/2018 i 112/19),
  • Uredba o uredskom poslovanju (“Narodne novine” br. 7/9 i 75/21)
  • Zakon o gradnji (“Narodne novine”br.153/13, 20/17, 39/19 i 125/19)
  • Zakon o prostornom uređenju (“Narodne novine” br.153/13, 65/17, 114/18, 30/19 i 98/19).

NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI:

 Za kandidate prijavljene na javni natječaj   koji  ispunjavaju formalne uvjete  iz javnog natječaja provesti će se testiranje  radi provjere znanja i sposobnosti  putem pisanog testiranja  i intervjua.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje  broj bodova od 1 do 10.

Intervju se provodi  samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web stranici www.grad-zadar.hr, te na oglasnoj ploči u predvorju Grada Zadra, Narodni trg 1, Zadar, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj podnose se na adresu Grad Zadar, Narodni trg 1, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, s naznakom “Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Grad Zadar, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo na radno mjesto administrativni tajnik  - 1 izvršitelj/ica“ u roku od 8 dana od objave javnog  natječaja – odnosno  do 17.ožujka 2022.godine.