Natječaj za radno mjesto
Natječaj za radno mjesto

KLASA:     112-01/21-01/18

URBROJ:  2198/01- 8 -21 -3

Zadar,       22.studenog 2021.godine

U „Narodnim novinama“ br. 124/2021 dana  19.11.2021.godine  objavljen je  javni natječaj  za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Grad Zadar, Upravni odjel za EU fondove na radno mjesto Savjetnik za EU fondove  -  1 izvršitelj/ica.

Služba se zasniva uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

 Tekst natječaja  dostupan je ovdje:__https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8326531.html

 Posljednji dan za podnošenje prijava na javni natječaj  je  8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“,    odnosno  do 29.studenog 2021.godine

OPIS POSLOVA I ZADAĆA RADNOG MJESTA:

 • Prikuplja informacije o aktualnim i planiranim projektima koje priprema Grad;
 • U suradnji s voditeljem Odsjeka planira aktivnosti kako bi se osiguralo njihovo kvalitetno i pravovremeno provođenje ;
 • Pruža savjetodavnu potporu za potrebe provedbe projekata;
 • Zaprima upite za sudjelovanje u raznim projektima financiranim na ovaj način;
 • Aktivno prikuplja potrebne informacije i dokumentaciju za pripremu projekata ;
 • Priprema kompletne projektne dokumentacije te vodi projekte;
 • Izrađuje baze podataka o projektima (potencijalni, realizirani, nerealizirani itd) ;
 • Aktivno sudjeluje u izradi analiza i izvještaja o provođenju projekata za potrebe pročelnika upravnog odjela i Gradonačelnika;
 • Prati propise i priprema nacrte akata iz svog djelokruga rada ;
 • Usavršava se kroz sudjelovanje na seminarima i edukacijama;
 • Osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga ;
 • Obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika upravnog odjela.

PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA

Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i  namještenika gradske uprave Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra „ broj: 16/13, 9/14, 15/14, 15/18 i 15/19) utvrđen je koeficijent za radno mjesto Savjetnik 2,514 uz osnovicu za izračun plaće.

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PISANO TESTIRANJE;

 • Statut Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, br. 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15 – pročišćeni tekst, 3/18, 7/18 – pročišćeni tekst, 15/19, 2/20 i 3/21) ,
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 86/08, 61/11, 4/2018 i 112/19) ,
 • Zakon o regionalnom razvoju („Narodne novine“ br. 147/2014, 123/17 i 118/18) ,
 • Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. („Narodne novine“ 92/14) ,
 • Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“ 123/17) ,
 • Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ 120/2016) – Dio prvi: Osnovne odredbe,
 • Odluka Vlade Republike Hrvatske o operativnim programima vezanim za kohezijsku politiku za financijsko razdoblje Europske unije 2021. - 2027. u Republici Hrvatskoj i tijelima zaduženima za njihovu pripremu (https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/2016/Sjednice/2020/Studeni/18%20sjednica%20VRH/18%20-%2012.docx),
 • Prioriteti Kohezijske politike Europske unije u razdoblju 2021.-2027. (https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/priorities),
 • UREDBA (EU) 2021/1060 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba (CPR) – GLAVA I. i GLAVA II. (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=HR),
 • Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. (https://hrvatska2030.hr/).

NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI:

Za kandidate prijavljene na javni natječaj  koji  ispunjavaju formalne uvjete  iz javnog natječaja provesti će se testiranje  radi provjere znanja i sposobnosti  putem pisanog testiranja  i intervjua. Testiranje će obuhvatiti provjeru naprednog poznavanja engleskog jezika u pismu i govoru.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje  broj bodova od 1 do 10.

Intervju se provodi  samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web stranici www.grad-zadar.hr te na oglasnoj ploči u predvorju Grada Zadra, Narodni trg 1, Zadar, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj podnose se na adresu Grad Zadar, Narodni trg 1, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, s naznakom “Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Grad Zadar, Upravni odjel za EU fondove,  na radno mjesto Savjetnik za  EU fondove,   u roku od 8 dana od objave natječaja – odnosno  do 29.studenog 2021.godine.