Natječaj za radno mjesto
Natječaj za radno mjesto

KLASA:     112-01/21-01/17

URBROJ:  2198/01- 7 -21 -3

Zadar,       22.studenog  2021.godine

 U „Narodnim novinama“ br. 124/2021 dana  19.11.2021.godine  objavljen je  javni natječaj  za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Grad Zadar, Upravni odjel za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka na radno mjesto Viši stručni suradnik II - za turizam, zaštitu potrošača i civilnu  zaštitu - 1 izvršitelj/ica.

Služba se zasniva uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

 Tekst natječaja  dostupan je u „Narodnim novinama „ i ovdje:__https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8326530.html

Posljednji dan za podnošenje prijava na javni natječaj  je 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“,  odnosno  do 29.studenog 2021.godine.

 OPIS POSLOVA I ZADAĆA RADNOG MJESTA:

 • sukladno zakonskim propisima i odlukama Grada predlaže aktivnosti, programe i olakšice u cilju razvoja turizma,
 • radi na promidžbeno-turističkim akcijama,
 • izrađuje nacrte odluka i drugih akata iz područja turizma,
 • provodi mjere i aktivnosti iz nadležnosti Grada u području zaštite potrošača,
 • aktivno sudjeluje u pripremnim poslovima vezanim za izradu projekata za EU fondove u dijelu koji se odnosi na poslove iz njegove nadležnosti,
 • obavlja poslove planiranja, razvoja, učinkovitog funkcioniranja i financiranjasustava civilne zaštite, te o istom vodi potrebne eviencijei izrađuje izvješća,
 • prati propise i odgovara za primjenu zakona iz djelokruga svojih poslova,
 • izrađuje nacrte odluka i svih drugih akata iz područja civilne zaštite, vatrogastvaizaštite od požara,
 • daje stručnu pomoć fizičkim i pravnim osobama zaduženim za provedbu mjera i aktivnosti iz područja civilne zaštite,
 • sudjeluje u izradi, usklađivanju i ažuriranju Procjene rizika od velikih nesreća i Plana djelovanja sustava civilne zaštite,
 • obavlja poslove vezane za ustroj, popunu i obuku operativnih snaga sustava civilne zaštite,
 • sudjeluje u izradi programa rada Stožera civilne zaštite, obavlja administrativno tehničke poslove koje prati rad istog, te surađuje s Ravnateljstvom civilne zaštite I drugim nadležnim tijelima,
 • organizira osposobljavanje i uvježbavanje postrojbi i povjerenika civilne zaštite Grada Zadra, te vodi potrebne evidencije raspoređenih obveznika,
 • obavlja stručne poslove u svezi tekućeg održavanja, tehničke kontrole i investicionog održavanja skloništa kojima upravlja Grad Zadar,
 • prati stanje zaštite od požara te daje stručnu pomoć fizičkim i pravnim osobama zaduženim za provedbu mjera zaštite od požara,
 • sudjeluje u izradi Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara te redovito ažurira iste,
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, posebnim propisima i aktima Grada Zadra iz djelokruga vatrogastva i zaštite od požara,
 • obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i zamjenika pročelnika upravnog odjela.“

PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA:

Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i  namještenika gradske uprave Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra „ broj: 16/13, 9/14, 15/14, 15/18 i 15/19) utvrđen je koeficijent za radno mjesto Viši stručni suradnik II -  2,415 uz osnovicu za izračun plaće.

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PISANO TESTIRANJE;

 • Statut Grada Zadra ( „Glasnik Grada Zadrabr. 9/09, 28/10, 3/13,  9/14, 2/15 – pročišćeni tekst, 3/18, 7/18- pročišćeni tekst, 15/19, 2/20 i 3/21) ,
 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( „Narodne novinebr.33/0160/01129/05109/07125/0836/09150/11144/1219/13137/15

              123/1798/19) ,

 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/0861/114/18, 112/19) ,
 • Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“ 79/06110/15),
 • Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 125/19) ,
 • Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ 82/15,118/18  i 31/20),
 • Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“   52/19 i 42/20) ,
 • Zakon o turističkoj pristojbi („Narodne novine“ br. 52/19, 32/20 i 42/20) ,
 • Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ br. 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20) ,
 • Zakon o zaštiti potrošača („Narodne novine“ br. 41/14, 110/15, 14/19).

NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI:

Za kandidate prijavljene na javni natječaj   koji  ispunjavaju formalne uvjete  iz javnog natječaja provesti će se testiranje  radi provjere znanja i sposobnosti  putem pisanog testiranja  i intervjua.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje  broj bodova od 1 do 10.

Intervju se provodi  samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web stranici www.grad-zadar.hr te na oglasnoj ploči u predvorju Grada Zadra, Narodni trg 1, Zadar, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj podnose se na adresu Grad Zadar, Narodni trg 1, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, s naznakom “Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Grad Zadar, Upravni odjel za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka na radno mjesto Viši stručni suradnik II- za turizam, zaštitu potrošača i civilnu  zaštitu - 1 izvršitelj/ica u roku od 8 dana od objave natječaja – odnosno  do 29.studenog 2021.godine.