Natječaj za radno mjesto
Natječaj za radno mjesto

 KLASA:     112-01/21-01/07

URBROJ:  2198/01- 7 -21 -3

Zadar,      1. ožujka 2021.

U „Narodnim novinama“ br. 20/21 dana 26. veljače 2021. godine objavljen je javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Grad Zadar, Upravni odjel za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka na radno mjesto viši stručni suradnik II - za zaštitu i spašavanje  -  1 izvršitelj/ica.

Služba se zasniva uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Tekst natječaja  dostupan je ovdje:__https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8312623.html

Posljednji dan za podnošenje prijava na javni natječaj  je  8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“,  odnosno 8. ožujka 2021. godine.

OPIS POSLOVA I ZADAĆA RADNOG MJESTA:

 • obavlja poslove planiranja i provedbe zaštite i spašavanja, te o istom vodi potrebne evidencije i izrađuje izvješća,
 • prati propise i odgovora za primjenu zakona iz djelokruga svojih poslova,
 • izrađuje nacrte odluka i svih drugih akata iz područja civilne zaštite, vatrogastva i zaštite od požara,
 • daje stručnu pomoć fizičkim i pravnim osobama zaduženim za provedbu mjera zaštite i spašavanja,
 • sudjeluje u izradi i usklađivanju Procjene rizika od velikih nesreća i Plana djelovanja sustava civilne zaštite te redovito ažurira iste.
 • obavlja poslove vezanih za ustroj, popunu i obuku operativnih snaga sustava civilne zaštite,
 • sudjeluje u izradi programa rada Stožera civilne zaštite, obavlja administrativno tehničke poslove koje prati rad istog, te surađuje s Ravnateljstvom civilne zaštite, Područni ured Zadar i drugim nadležnim tijelima,
 • organizira osposobljavanje i uvježbavanje postrojbi civilne zaštite Grada Zadra, te vodi potrebne evidencije raspoređenih obveznika,
 • obavlja stručne poslove u svezi tekućeg održavanja, tehničke kontrole i investicionog održavanja skloništa kojima upravlja Grad Zadar,
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, posebnim propisima i aktima Grada Zadra iz djelokruga sustava civilne zaštite,
 • prati stanje zaštite od požara u Gradu Zadru, organizira i usklađuje rad na poslovima zaštite od požara,
 • daje stručnu pomoć fizičkim i pravnim osobama zaduženim za provedbu mjera zaštite od požara,
 • obavlja nadzor nad provođenjem mjera te prati izvršenje otklanjanja utvrđenih nedostataka,
 • sudjeluje u izradi Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara te redovito ažurira iste,
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, posebnim propisima i aktima Grada Zadra iz djelokruga vatrogastva i zaštite od požara,

-    obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i zamjenika pročelnika upravnog odjela

PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA:

Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika gradske uprave Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra „ broj: 15/18 , 15/19 i 16/20) utvrđen je koeficijent za radno mjesto viši stručni suradnik II - 2,415 uz osnovicu za izračun plaće.

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PISANO TESTIRANJE;

 • Statut Grada Zadra ( „Glasnik Grada Zadra„ br. 9/09, 28/10,  3/13,  9/14, 2/15 – pročišćeni tekst, 3/18, 7/18- pročišćeni tekst, 15/19, 2/20),
 • Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja ( NN 79/06110/15

NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI:

 Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja provesti će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje  broj bodova od 1 do 10.

Intervju se provodi  samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će o razlozima neudovoljavanja obaviješteni pisanim putem i telefonom u natječajnom roku.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web stranici www.grad-zadar.hr te na oglasnoj ploči u predvorju Grada Zadra, Narodnitrg 1, Zadar, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj podnose se na adresu Grad Zadar, Narodni trg 1, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, s naznakom “Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Grad Zadar, Upravni odjel za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka,  na radno mjesto „viši stručni suradnik II – za zaštitu i spašavanje“ u roku od 8 dana od objave natječaja–odnosno do 8. ožujka 2021. godine.

 POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA