Natječaj za radno mjesto
Natječaj za radno mjesto

KLASA:     112-01/21-01/06

URBROJ:  2198/01- 14 -21 -3

Zadar,       23.veljače 2021.godine

 Kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Podrućni ured Zadar, dana 23.veljače  2021.objavljen je  oglas  za prijam u službu na određeno vrijeme u Grad Zadar, Upravni odjel za  gradsku samoupravu i opće poslove,  radi zamjene odsutne službenice na određeno vrijeme, do povratka odsutne službenice na posao, odnosno prestanka njezine službe,   na radno mjesto

 • Refrent za opće poslove (u pisarnici) - 1 izvršitelj/ica

Tekst oglasa  dostupan je i  ovdje:__https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=111662886

Služba se zasniva uz obvezni probni rad od 2 mjeseca.

OPIS POSLOVA I ZADAĆA RADNOG MJESTA u kojima sudjeluje izvršitelj u službi na određeno vrijeme :

 • vodi urudžbeni zapisnik i upisnik predmeta prvostupanjskog upravnog postupka;
 • preuzima poštu pojedinih odjela po internoj dostavnoj knjizi;
 • otprema poštu, vrijednosna pisma i pakete;
 • vodi indeks predmeta;
 • na zahtjev referenta daje uz revers predmete na uvid;
 • sređuje predmete i odlaže ih u arhivu;
 • obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika, zamjenika pročelnika i pomoćnika pročelnika upravnog odjela.

PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA:

Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i  namještenika gradske uprave Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra „ broj: 16/13, 9/14, 15/14, 8/17 i 15/18)  utvrđen je koeficijent za radno mjesto referent za opće poslove - 1,338 uz osnovicu za izračun plaće.

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PISANO TESTIRANJE;

 1. Statut Grada Zadra (Glasnik Grada Zadra 3/13, 28/10, 9/09, 2/15 – pročišćeni tekst, 3/18, 7/18 – pročišćeni tekst, 15/19, 2/20),
 1. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“  br. 86/0861/114/18, 112/19),
 2. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ br. 7/09).

Za kandidate prijavljene na oglas  koji  ispunjavaju formalne uvjete  iz oglasa provesti će se testiranje  radi provjere znanja i sposobnosti  putem pisanog testiranja  i intervjua.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje  broj bodova od 1 do 10.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web stranici www.grad-zadar.hr te na oglasnoj ploči u predvorju Grada Zadra, Narodni trg 1, Zadar, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na oglas podnose se na adresu Grad Zadar, Povjerenstvo za provedbu oglasa, s naznakom “Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za gradsku samoupravu i opće poslove, na radno mjesto referent za opće poslove (u pisarnici)”,   Narodni trg 1, 23 000 Zadar, u roku od 8 dana od dana objave oglas,  odnosno do 3.ožujka  2021.godine.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA