Natječaj za radno mjesto
Natječaj za radno mjesto

KLASA:     112-01/20-01/30

URBROJ:  2198/01- 10 -20 -3

Zadar,       4. prosinca 2020.

 U „Narodnim novinama“ br. 134/20 dana 4. prosinca 2020. godine  objavljen je  javni natječaj  za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Grad Zadar, Upravni odjel za financije na radno mjesto savjetnik za naplatu poreza i potraživanja   -  1 izvršitelj/ica.

Služba se zasniva uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

 Tekst natječaja  dostupan je ovdje:__https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8308706.html   

 Posljednji dan za podnošenje prijava na javni natječaj  je  8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“,  odnosno 14. prosinca 2020. godine.

 OPIS POSLOVA I ZADAĆA RADNOG MJESTA:

vodi poslove prisilne naplate poreza i potraživanja;

zastupa Grad Zadar pred sudovima, tijelima državne uprave i drugim institucijama u postupcima za naplatu potraživanja, te u stečajnim postupcima i postupcima predstečajne nagodbe;

pomaže voditelju Odsjeka u poslovima praćenja otvaranja stečajnih postupaka i postupaka predstečajne nagodbe i prijavama gradskih potraživanja u tim postupcima;

obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i zamjenika pročelnika upravnog odjela-

PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA:

Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i  namještenika gradske uprave Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra „ broj: 16/13, 9/14, 15/14, 15/18 i 15/19) utvrđen je koeficijent za radno mjesto savjetnik 2,514  uz osnovicu za izračun plaće.

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PISANO TESTIRANJE;

Statut Grada Zadra-pročišćeni tekst („Glasnik Grada Zadra“ br 7/18, 15/19 i 2/20),

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01,60/01,106/03,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12,19/13, 137/15,123/17 i 98/19,

Zakon o  lokalnim porezima („Narodne novine“ br. 115/16  i 101/17),

Opći porezni zakon („Narodne novine“ br. 115/16, 106/18,121/19,32/20 i 42/20),

Ovršni zakon („Narodne novine“ br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i  73/17 ),

Zakon o općem upravnom postupku  („Narodne novine“ br.47/09),

Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“ br.35/05, 41/08, 125/11,78/15  i 29/18),

Zakon o komunalnom gospodarstvu  („Narodne novine“ br.68/18,110/18 i 32/20),                      

Zakon o parničnom postupku,

(NN“br.53/91,91/92,58/93,112/99,88/01,117/03,88/05,02/07,84/08,123/08,57/11,148/11,25/13,89/14 i 70/19),

Zakon o upravnim sporovima („Narodne novine „ br.20/10,143/12,152/14,94/16 i 29/17).

 NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI:

 Za kandidate prijavljene na javni natječaj   koji  ispunjavaju formalne uvjete  iz javnog natječaja provesti će se testiranje  radi provjere znanja i sposobnosti  putem pisanog testiranja  i intervjua.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje  broj bodova od 1 do 10.

Intervju se provodi  samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će o razlozima neudovoljavanja obaviješteni pisanim putem i telefonom u natječajnom roku.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web stranici www.grad-zadar.hr te na oglasnoj ploči u predvorju Grada Zadra, Narodni trg 1, Zadar, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj podnose se na adresu Grad Zadar, Narodni trg 1, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, s naznakom “Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Grad Zadar , Upravni odjel za financije ,  na radno mjesto  „savjetnik za naplatu poreza i potraživanja“ u roku od 8 dana od objave natječaja – odnosno do 14. prosinca 2020. godine.

        POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA