Natječaj za radno mjesto
Natječaj za radno mjesto

KLASA:     112-01/20-01/31

URBROJ:  2198/01- 5 -20 -3

Zadar,       4. prosinca 2020.

 U „Narodnim novinama“ br. 134/20 dana 4. prosinca 2020. godine  objavljen je  javni natječaj  za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Grad Zadar, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo na radno mjesto administrativni tajnik   -  1 izvršitelj/ica.

Služba se zasniva uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Tekst natječaja  dostupan je ovdje:__https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8308708.html  

 Posljednji dan za podnošenje prijava na javni natječaj  je  8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“,  odnosno  do  14. prosinca 2020. godine.

 OPIS POSLOVA I ZADAĆA RADNOG MJESTA:

  • vrši dnevni i tjedni raspored sastanaka;
  • obavlja sve uredske poslove i zadaće;
  • obavlja poslove prijepisa i fotokopiranja;
  • brine o kvalitetnom prijemu stranaka i gostiju;
  • obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika, zamjenika pročelnika, odnosno pomoćnika.

PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA:

Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i  namještenika gradske uprave Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra „ broj: 16/13, 9/14, 15/14, 15/18 i 15/19) utvrđen je koeficijent za radno mjesto administrativni tajnik 1,424  uz osnovicu za izračun plaće.

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PISANO TESTIRANJE;

Statut Grada Zadra ( „Glasnik Grada Zadra„ br. 9/09, 28/10,  3/13,  9/14, 2/15 – pročišćeni tekst, 3/18, 7/18- pročišćeni tekst, 15/19, 2/20),

  • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“  br. 86/0861/114/18, 112/19),
  • Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ br. 7/09)
  • Zakon o gradnji („Narodne novine“ br.153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
  • Zakon o prostornom uređenju ( „Narodne novine“ br.153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).

NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI:

Za kandidate prijavljene na javni natječaj   koji  ispunjavaju formalne uvjete  iz javnog natječaja provesti će se testiranje  radi provjere znanja i sposobnosti  putem pisanog testiranja  i intervjua.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje  broj bodova od 1 do 10.

Intervju se provodi  samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će o razlozima neudovoljavanja obaviješteni pisanim putem i telefonom u natječajnom roku.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web stranici www.grad-zadar.hr te na oglasnoj ploči u predvorju Grada Zadra, Narodni trg 1, Zadar, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj podnose se na adresu Grad Zadar, Narodni trg 1, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, s naznakom “Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Grad Zadar , Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo na radno mjesto administrativni tajnik u roku od 8 dana od objave natječaja – odnosno 14. prosinca 2020. godine.

        POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA