Natječaj za radno mjesto
Natječaj za radno mjesto

KLASA:     112-01/20-01/26

URBROJ:  2198/01-6 -20 -3

Zadar,       2.studenog 2020.godine

 U „Narodnim novinama“ br. 119/2020   dana  30.listopada 2020. godine  objavljen je  javni natječaj  za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Grad Zadar, Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom na radno mjesto viši savjetnik za poslove gospoadrenja zemljištem  -  1 izvršitelj/ica. Služba se zasniva uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

 Tekst natječaja  dostupan je ovdje:__https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8306797.html

 Posljednji dan za podnošenje prijava na javni natječaj  je  8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“,    odnosno  do  9.studenog 2020.godine.

 OPIS POSLOVA I ZADAĆA RADNOG MJESTA:

 • vodi imovinsko pravne postupke u svezi  gospodarenja zemljištem;
 • sudjeluje u izradi odluka iz domene rada temeljenih na zakonima koji reguliraju ovu oblast;
 • sređuje imovinsko-pravne poslove u svezi gradskih nekretnina;
 • prikuplja zemljišnoknjižnu dokumentaciju za uknjižbu nekretnina i vodi poslove uknjižbe;
 • surađuje sa županijskim uredom za imovinsko-pravne poslove;
 • zastupa Grad pred sudovima u predmetima koji se odnose na gradsko zemljište;
 •  obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i zamjenika pročelnika upravnog odjela.

PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA:

Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i  namještenika gradske uprave Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra „ broj: 16/13, 9/14, 15/14, 15/18 i 15/19) utvrđen je koeficijent za radno mjesto viši savjetnik  2,750 uz osnovicu za izračun plaće.

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PISANO TESTIRANJE;

 • Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i  94/17),
 • Zakon o zemljišnim knjigama („Narodne novine“ broj 63/19)
 • Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine („Narodne novine“ broj 92/96, 92/99, 39/99, 42/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02, 81/02, 98/19 – pročišćeni tekst)
 • Zakon o turističkomi ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije („Narodne novine“ broj 50/20)
 • Zakon o parničnom postupku(„Narodne novine“ broj 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11 – pročišćeni tekst, 25/13 i 89/14, 70/19)
 • Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09) 

NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI:

Za kandidate prijavljene na javni natječaj   koji  ispunjavaju formalne uvjete  iz javnog natječaja provesti će se testiranje  radi provjere znanja i sposobnosti  putem pisanog testiranja  i intervjua.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje  broj bodova od 1 do 10.

Intervju se provodi  samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web stranici www.grad-zadar.hr te na oglasnoj ploči u predvorju Grada Zadra, Narodni trg 1, Zadar, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj podnose se na adresu Grad Zadar, Narodni trg 1, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, s naznakom “Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Grad Zadar , Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom ,  na radno mjesto  viši savjetnik za gospodarenje zemljištem“, u roku od 8 dana od objave natječaja – odnosno do 9.studenog 2020.godine.

        POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA