Natječaj za radno mjesto

KLASA:     112-01/20-01/16

URBROJ:  2198/01-13 -20 -3

Zadar,       13.srpnja   2020.godine

 Kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Podrućni ured Zadar,   dana  13.srpnja 2020. godine  objavljen je  oglas  za prijam u službu na određeno vrijeme u Grad Zadar, Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvo, radi obavljanja privremenih poslova na aktivnostima vezanim uz upravljanje EU projektom "POKRET - Projekt Osnaživanja KonkuRentnosti i Efikasnosti žena na Tržištu rada" na privremeno sistematizirano  radno mjesto:

REFERENT U PROVEDBI PROJEKTA  "POKRET – Projekt Osnaživanja KonkuRentnosti i Efikasnosti žena na Tržištu rada", 1 izvršitelj/ica

 Služba se zasniva uz obvezni probni rad od dva mjeseca, na  određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta do 22.kolovoza 2021.

 Tekst oglasa  dostupan je i  ovdje:__https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=107880447

 OPIS POSLOVA I ZADAĆA:

- priprema sastanke projektnog tima,

- prikuplja potrebne informacije i dokumentaciju za provedbu projekta,

- priprema izvještaje za potrebe provedbe projekta,

- koordinira komunikacijske aktivnosti za potrebe provedbe projekta,

- sudjeluje u prikupljanju informacija o planiranim projektima koje priprema Grad u području rješavanja

  socijalnih problema,

- obavlja sve uredske poslove i zadaće,

- obavlja poslove prijepisa i fotokopiranja,

- obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i pomoćnika pročelnika  upravnog odjela.

PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA:

Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i  namještenika gradske uprave Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra „ broj: 16/13, 9/14, 15/14, 8/17 i 15/18)  utvrđen je koeficijent za radno mjesto referent   -  1,689 uz osnovicu za izračun plaće.

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PISANO TESTIRANJE;

 

Statut Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, br. 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15 –

pročišćeni tekst, 3/18, 7/18 – pročišćeni tekst, 15/19 i 2/20),

.Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)

Samoupravi (“Narodne novine” br. 86/08, 61/11, 4/2018 i 112/19),

.Uredba o uredskom poslovanju (“Narodne novine br. 7/2009)

.Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“

https://strukturnifondovi.hr/dokumenti/?doc_id=533&fondovi=esi_fondovi

 Za kandidate prijavljene na oglas   koji  ispunjavaju formalne uvjete  iz oglasa provesti će se testiranje  radi provjere znanja i sposobnosti  putem pisanog testiranja  i intervjua. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje  broj bodova od 1 do 10.

Intervju se provodi  samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web stranici www.grad-zadar.hr te na oglasnoj ploči u predvorju Grada Zadra, Narodni trg 1, Zadar, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na oglas podnose se na adresu Grad Zadar, Povjerenstvo za provedbu oglasa, s naznakom “ Oglas  za prijam u službu na određeno vrijeme U Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvo,  na radno mjesto “Referent u provedbi projekta „POKRET““,  Narodni trg 1, 23 000 Zadar, u roku od 8 dana od dana objave oglasa – odnosno do 21.srpnja  2020.godine.

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA