Natječaj za radno mjesto
Natječaj za radno mjesto

KLASA:     112-01/20-01/07

URBROJ:  2198/01-5 -20 -3

Zadar,       14.veljače 2020.godine

U „Narodnim novinama“ br. 17/2020   dana  14.veljače 2020. godine  objavljen je  javni natječaj  za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Grad Zadar, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo  na radno mjesto viši stručni suradnik II - za ozakonjenje zgrada i ostale poslove   -  1 izvršitelj/ica.

Služba se zasniva uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Tekst natječaja  dostupan je ovdje:__

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8293690.html

Posljednji dan za podnošenje prijava na javni natječaj  je  8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“,    odnosno  do  24.veljače 2020.godine.

OPIS POSLOVA I ZADAĆA RADNOG MJESTA:

-vodi i rješava u postupcima ishođenja rješenja o izvedenom stanju sukladno odredbama  Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama;

-vodi i rješava sve upravne i neupravne postupke i u drugim slučajevima propisanim

važećim propisima koje mu pročelnik, zamjenik odnosno pomoćnik pročelnika te voditelj

odsjeka  daju u rad;

-obavlja komunikaciju sa strankama;

PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA:

Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i  namještenika gradske uprave Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra „ broj: 16/13, 9/14, 15/14, 15/18 i 15/19) utvrđen je koeficijent za radno mjesto viši stručni suradnik II  -2,415 uz osnovicu za izračun plaće.

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PISANO TESTIRANJE;

  • Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj: 86/12143/1365/1714/19),
  • Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj: 47/09),
  • Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“, broj: 112/17, 34/18, 36/19, 69/19),

NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI: 

Za kandidate prijavljene na javni natječaj   koji  ispunjavaju formalne uvjete  iz javnog natječaja provesti će se testiranje  radi provjere znanja i sposobnosti  putem pisanog testiranja  i intervjua.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje  broj bodova od 1 do 10.

Intervju se provodi  samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web stranici www.grad-zadar.hr te na oglasnoj ploči u predvorju Grada Zadra, Narodni trg 1, Zadar, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj podnose se na adresu Grad Zadar, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, s naznakom “Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo  na radno mjesto viši stručni suradnik II- za ozakonjenje zgrada i ostale poslove“    Narodni trg 1, 23 000 Zadar, u roku od 8 dana od objave natječaja – odnosno do 24.veljače  2020.godine.

 POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA