Natječaj za radno mjesto
Natječaj za radno mjesto

KLASA:     112-01/20-01/09

URBROJ:  2198/01-5 -20 -3

Zadar,       14.veljače 2020.godine

 

U „Narodnim novinama“ br. 17/2020   dana  14.veljače 2020. godine  objavljen je  javni natječaj  za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Grad Zadar, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo  na radno mjesto viši stručni suradnik I- za građenje   -  1 izvršitelj/ica.

Služba se zasniva uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

 Tekst natječaja  dostupan je ovdje:__ https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8293692.html

 Posljednji dan za podnošenje prijava na javni natječaj  je  8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“,    odnosno  do  24.veljače 2020.godine.

 OPIS POSLOVA I ZADAĆA RADNOG MJESTA:

  • obavlja poslove u svezi rekonstrukcije ii zgradnje komunalnih objekata i uređaja, prometnog sustava grada te sustava odvodnje i vodoopskrbe grada;
  • radii sudjeluje na izradi projektnih zadataka, elaborata, studija, troškovnika i tender dokumentacije;
  • obavlja poslove ishođenja lokacijske, građevne iuporabne dozvole te nadzora gradnje (u imeinvestitora), kao i vođenja primopredaje komunalnih objekata iuređaja;
  • obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i zamjenika pročelnika upravnog odjela.

PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA:

Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i  namještenika gradske uprave Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra „ broj: 16/13, 9/14, 15/14, 15/18 i 15/19) utvrđen je koeficijent za radno mjesto viši stručni suradnik I  - 2,472 uz osnovicu za izračun plaće.

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PISANO TESTIRANJE;

  • Zakon o gradnji („Narodne novine“, broj:153/13, 20/17, 39/19, 125/19),
  • Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
  • Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj: 47/09),
  • Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“, broj: 112/17, 34/18, 36/19, 69/19),

NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI:

Za kandidate prijavljene na javni natječaj   koji  ispunjavaju formalne uvjete  iz javnog natječaja provesti će se testiranje  radi provjere znanja i sposobnosti  putem pisanog testiranja  i intervjua.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje  broj bodova od 1 do 10.

Intervju se provodi  samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web stranici www.grad-zadar.hr te na oglasnoj ploči u predvorju Grada Zadra, Narodni trg 1, Zadar, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj podnose se na adresu Grad Zadar, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, s naznakom “Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo  na radno mjesto viši stručni suradnik I - za građenje ,    Narodni trg 1, 23 000 Zadar, u roku od 8 dana od objave natječaja – odnosno do 24.veljače  2020.godine.

 POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA