Natječaj za radno mjesto

KLASA:     112-01/19-01/65

URBROJ:  2198/01- 10 -19 -3

Zadar,       2.prosinca 2019.godine

 U „Narodnim novinama“ br. 116/2019  dana  29. studenog 2019. godine   objavljen je  javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Grad Zadar, Upravni odjel za financije, na radno mjesto viši stručni suradnik II-za naplatu poreza i potraživanja    -  1 izvršitelj/ica.

Služba se zasniva na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

 Tekst natječaja  dostupan je ovdje:__https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8289189.html

Posljednji dan za podnošenje prijava na javni natječaj  je  8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“,    odnosno  do  9.prosinca 2019.godine.

OPIS POSLOVA I ZADAĆA RADNOG MJESTA:

 • vodi postupke naplate poreza i potraživanja radi pravovremene i učinkovite naplate;
 • izrađuje analize i izvješća o stanju gradskih potraživanja;
 • obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i zamjenika pročelnika upravnog odjela.

PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA:

Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i  namještenika gradske uprave Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra „ broj: 16/13, 9/14, 15/14 i 8/17)  utvrđen je koeficijent za radno mjesto viši stručni suradnik II - 2,415 uz osnovicu za izračun plaće.

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PISANO TESTIRANJE;

 • Statut Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, br.  9/09, 28/10, 3/13, 9/14 i 2/15-pročišćeni tekst,3/18 i  7/18– pročišćeni tekst),
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi    (“Narodne novine” br. 86/08,  61/11 i 4/18, 112/19),
 • Zakon o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/0160/01129/05109/07125/0836/0936/09150/11144/1219/13137/15123/17, 98/19),
 • Zakon o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08,136/12 i 15/15),
 • Zakon o lokalnim porezima („Narodne novine“ br. 115/16 i 101/17),
 • Odluka o porezima Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“ br. 13/19),
 • Opći porezni zakon (“Narodne novine“ br.115/16 i 106/18),
 • Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (“Narodne novine” br. 68/18),
 • Odluka o zakupu javnih površina („Glasnik Grada Zadra br. 15/17).

NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI:

Za kandidate prijavljene na javni natječaj   koji  ispunjavaju formalne uvjete  iz javnog natječaja provesti će se testiranje  radi provjere znanja i sposobnosti  putem pisanog testiranja  i intervjua.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje  broj bodova od 1 do 10.

Intervju se provodi  samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web stranici www.grad-zadar.hr te na oglasnoj ploči u predvorju Grada Zadra, Narodni trg 1, Zadar, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj podnose se na adresu Grad Zadar, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, s naznakom “Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za financije – viši stručni suradnik II za naplatu poreza i potraživanja “,  Narodni trg 1, 23 000 Zadar, u roku od 8 dana od objave natječaja – odnosno do 9.prosinca  2019.godine.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA