Natječaj za radno mjesto

KLASA:     112-01/19-01/63

URBROJ:  2198/01-9 -19 -3

Zadar,       2.prosinca 2019.godine

U „Narodnim novinama“ br. 116/2019  dana  29. studenog 2019. godine   objavljen je  javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Grad Zadar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, na radno mjesto komunalni redar  -  1 izvršitelj/ica.

Služba se zasniva na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca

Tekst natječaja  dostupan je ovdje:__ https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8289186.html

Posljednji dan za podnošenje prijava na javni natječaj  je  8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“,    odnosno  do  9.prosinca 2019.godine.

OPIS POSLOVA I ZADAĆA RADNOG MJESTA:

 • vrši nadzor nad provedbom odredbi komunalnog reda i propisa donesenih temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu iz nadležnosti komunalnog redarstva i drugih zakona i propisa;
 • izriče mandatne kazne i predlaže pokretanje prekršajnog postupka;
 • vodi upravni postupak;
 • posebnom iskaznicom dokazuje svoje službeno svojstvo;
 • obvezatno nosi odgovarajuću službenu odoru koju propisuje Gradonačelnik;
 • obavlja nadzor nad provedbom odluka ostalih upravnih odjela po nalogu pročelnika i zamjenika istih;
 • obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i zamjenika pročelnika upravnog odjela.

PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA:

Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i  namještenika gradske uprave Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra „ broj: 16/13, 9/14, 15/14 i 8/17)  utvrđen je koeficijent za radno mjesto komunalni redar 1,689 uz osnovicu za izračun plaće.

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PISANO TESTIRANJE;

Statut Grada Zadra ( „Glasnik Grada Zadra„ br. 9/09, 28/10,  3/13,  9/14, 2/15 – pročišćeni tekst, 3/18, 7/18- pročišćeni tekst)

 • Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13, 73/17)
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18)
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“  br. 86/08, 61/11, 112/19)
 • Zakon o općem upravnom postupku ( „Narodne novine“ br. 47/09)
 • Odluka o komunalnom redu ( „ Glasnik Grada Zadra“ br. 8/19)
 • Zakon o građevinskoj inspekciji ( „ Narodne novine“ br. 153/13, 115/18)
 • Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima ( „ Narodne novine“ br. 112/17, 34/18, 36/19)
 • Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama koje se zateknu izvan njihovog prirodnog staništa ( „ Glasnik Grada Zadra“ br. 4/19) .

NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI:

Za kandidate prijavljene na javni natječaj   koji  ispunjavaju formalne uvjete  iz javnog natječaja provesti će se testiranje  radi provjere znanja i sposobnosti  putem pisanog testiranja  i intervjua.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje  broj bodova od 1 do 10.

Intervju se provodi  samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web stranici www.grad-zadar.hr te na oglasnoj ploči u predvorju Grada Zadra, Narodni trg 1, Zadar, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj podnose se na adresu Grad Zadar, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, s naznakom “Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša – komunalni redar“,  Narodni trg 1, 23 000 Zadar, u roku od 8 dana od objave natječaja – odnosno do 9.prosinca  2019.godine.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA