Natječaj za radno mjesto

KLASA:     112-01/19-01/64

URBROJ:  2198/01-9 -19 -3

Zadar,       2.prosinca 2019.godine

 U „Narodnim novinama“ br. 116/2019  dana  29. studenog 2019. godine  objavljen je  javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Grad Zadar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, na radno mjesto viši stručni suradnik II  za zaštitu okoliša   -  1 izvršitelj/ica.

Služba se zasniva na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

 Tekst natječaja  dostupan je ovdje:__ https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8289188.html

Posljednji dan za podnošenje prijava na javni natječaj  je  8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“,    odnosno  do  9.prosinca 2019.godine.

 OPIS POSLOVA I ZADAĆA RADNOG MJESTA:

 • vodi upravne postupke iz nadležnosti odsjeka;
 • surađuje s inspektorom zaštite okoliša te ostalim inspekcijskim službama sukladno nadležnosti;
 • sudjeluje u izradi planova i odluka iz prostornog uređenja i komunalnog gospodarstva;
 • surađuje s nadležnim županijskim uredom i nadležnim ministarstvima, agencijama te drugim tijelima;
 • na terenu prati zahvate i promjene koje direktno ili indirektno utječu na zaštitu i očuvanje okoliša i o tome vodi zapisnik;
 • prati propise i poduzima potrebne aktivnosti vezane uz primjenu propisa iz nadležnosti odsjeka;
 • obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i zamjenika pročelnika upravnog odjela.

PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA:

Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i  namještenika gradske uprave Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra „ broj: 16/13, 9/14, 15/14 i 8/17)  utvrđen je koeficijent za radno mjesto viši stručni suradnik II - 2,415 uz osnovicu za izračun plaće.

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PISANO TESTIRANJE;

 • Statut Grada Zadra ( „Glasnik Grada Zadra„ br. 9/09, 28/10,  3/13,  9/14, 2/15 – pročišćeni tekst, 3/18, 7/18- pročišćeni tekst),
 • Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13, 73/17),
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18) ,
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“  br. 86/08, 61/11,4/18, 112/19),
 • Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)
 • Zakon o zaštiti zraka („Narodne novine „ br. 130/11, 47/14, 61/17, 118/18)
 • Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Zadra (Glasnik Grada Zadra br. 3/18, 4/19)
 • Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Zadra (Glasnik Grada Zadra br. 1/18).

NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI:

Za kandidate prijavljene na javni natječaj   koji  ispunjavaju formalne uvjete  iz javnog natječaja provesti će se testiranje  radi provjere znanja i sposobnosti  putem pisanog testiranja  i intervjua.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje  broj bodova od 1 do 10.

Intervju se provodi  samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web stranici www.grad-zadar.hr te na oglasnoj ploči u predvorju Grada Zadra, Narodni trg 1, Zadar, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj podnose se na adresu Grad Zadar, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, s naznakom “Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša – viši stručni suradnik II za zaštitu okoliša“,  Narodni trg 1, 23 000 Zadar, u roku od 8 dana od objave natječaja,  odnosno do 9.prosinca  2019.godine.

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA