Natječaj za radno mjesto

KLASA:    112-01/19-01/09

URBROJ: 2198/01- 9-19-3

Zadar,       21.veljače 2019.godine

U “Narodnim novinama” br. 17/19 dana 20.veljače 2019.godine  objavljen je  javni natječaj  za prijam u službu u Grad Zadar,  Upravni odjel za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, na radno mjesto prometni redar (2 izvršitelja/ice).

Služba se zasniva na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Tekst natječaja  dostupan je ovdje:__

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8268620.html

Posljednji dan za podnošenje prijava na javni natjećaj  je do 28.veljače 2019.godine.

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA:

 • vrši upravljanje prometom, nadzor i premještanje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila provedbom odredbi propisa donesenih temeljem Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Prekršajnog zakona;
 • izriče mandatne kazne i izdaje obvezni prekršajni nalog;
 • izrađuje izvješća i zapisnike;
 • posebnom iskaznicom dokazuje svoje službeno svojstvo;
 • obvezatno nosi odgovarajuću službenu odoru;
 • obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i zamjenika pročelnika upravnog odjela.

 

PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA:

Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i  namještenika gradske uprave Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra „ broj: 16/13, 9/14, 15/14 i 8/17)  utvrđen je koeficijent za radno mjesto prometni redar  1,689 uz osnovicu za izračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godine radnog staža.

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PISANO TESTIRANJE;

 • Statut Grada Zadra ( „Glasnik Grada Zadra„ br. 9/09, 28/10,  3/13,  9/14, 2/15 – pročišćeni tekst, 3/18, 7/18- pročišćeni tekst)
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“  br. 86/08, 61/11, 4/18, 96/18)
 • Zakon o sigurnosti prometa na cestama ( „Narodne novine“ br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17)
 • Prekršajni zakon ( „Narodne novine“ br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15,70/17, 118/18)
 • Odluka o određivanju i uređenju prometa na području pješačke zone „ Poluotok“ u Zadru ( „Glasnik Grada Zadra“ br. 5/18)

NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSBNOSTI:

Za kandidate prijavljene na javni natječaj   koji  ispunjavaju formalne uvjete  iz natječaja provesti će se testiranje  radi provjere znanja i sposobnosti  putem pisanog testiranja  i intervjua. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje  broj bodova od 1 do 10.

Intervju se provodi  samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web stranici www.grad-zadar.hr te na oglasnoj ploči u predvorju Grada Zadra, Narodni trg 1, Zadar, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

 POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA