Natječaj za radno mjesto

KLASA:    112-01/18-01/34

URBROJ: 2198/01- 13-18-3

Zadar,       1.listopada 2018.godine

U “Narodnim novinama” broj  87/2018 , dana 28.rujna 2018.godine  objavljen  je javni natječaj   za prijam u službu u  Grad Zadar, Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvo,  na radno mjesto administrativni tajnik  (1 izvršitelj/ica).

Služba se zasniva na neodređeno vrijeme uz obvezi probni rad od 3 mjeseca.

Tekst natječaja dostupan je ovdje:__

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8258324.html

Posljednji dan za podnošenje prijava je do 9.listopada 2018.godine

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA:

  • vrši dnevni i tjedni raspored sastanaka;
  • obavlja sve uredske poslove i zadaće;
  • obavlja poslove prijepisa i fotokopiranja;
  • brine se o kvalitetnom prijemu stranaka i gostiju;
  • obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i pomoćnika pročelnika upravnog odjela.

PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA:

Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i  namještenika gradske uprave Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra „ broj: 16/13, 9/14, 15/14 i 8/17)  utvrđen je koeficijent za radno mjesto administrativni tajnik 1,295 uz osnovicu za izračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godine radnog staža.

NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSBNOSTI:

Za kandidate prijavljene na javni natječaj  koji  ispunjavaju formalne uvjete  iz javnog natječja  provesti će se testiranje  radi provjere znanja i sposobnosti  putem pisanog testiranja  i intervjua. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje  broj bodova od 1 do 10.

Intervju se provodi  samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PISANO TESTIRANJE; 

-Statut Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, br.  9/09, 28/10, 3/13, 9/14 i 2/15 –

 pročišćeni     tekst),

-Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Zadra (“Glasnik Grada Zadra” br.9/17),

-Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)

 samoupravi    (“Narodne novine” br. 86/08,  61/11 i 4/18),

-Uredba o uredskom poslovanju ( “Narodne novine “ br. 7/09).

 Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web stranici www.grad-zadar.hr te na oglasnoj ploči u predvorju Grada Zadra, Narodni trg 1, Zadar, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

 POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA