KLASA:    112-01/14-01/16

URBROJ: 2198/01-8 -13-2

Zadar,     28. svibnja 2014.godine

 

Kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, područne službe Zadar, dana  28.svibnja 2014.godine  objavljen je oglas za prijam  u službu u Upravni odjel za EU fondove  Grada Zadra  na određeno vrijeme, 6 mjeseci   (1 izvršitelj/ica )   zbog obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao,  odnosno zbog obavljanja poslova na provedbi projekata EU.

Tekst oglasa  dostupan je ispod ove objave;

Pročelnik Upravnog odjela za EU fondove  Grada Zadra raspisao je  oglas za prijam u službu 1 izvršitelja/ice na radno mjesto višeg stručnog suradnika I  zbog poslova čiji se opseg privremeno  povećao, odnosno zbog sudjelovanja na provedbi projekata EU na određeno vrijeme (6 mjeseci). Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( u nastvaku ZSN-a): punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta  na koje se osoba prima.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-ato znači da ; u službu ne može biti primljena osoba protiv koje se vodi kazneni postupak ili koja je pravomoćno osuđena za kazneno djelo, kao ni osoba kojoj je prestala služba u upravnom tijelu lokalne jedinice zbog teške povrede dužnosti u razdoblju od četiri godine od prestanka službe, te kojoj je prestala služba u upravnom tijelu lokalne jedinice zbog toga što nije zadovoljila na probnom radu u razdoblju od četiri godine od prestanka službe).

Uz opće uvjete, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete za prijam u službu:

magistar struke/stručni specijalist  društvenih znanosti

najmanje 1 godina radnog iskustva u struci 

položen državni stručni ispit za rad u tijelima uprave ili bez položenog državnog stručnog

   ispita uz obvezu polaganja u zakonskom roku.

-  znanje engleskog jezika

-  iskustvo rada na EU projektima

Prijavi na oglas potrebno je priložiti slijedeće:

-  životopis,

preslik ili izvornik diplome

dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik važeće osobne iskaznice ili preslik

   domovnice)

uvjerenje o radnom stažu (izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje)

izvornik uvjerenja da protiv kandidata nije pokrenut istražni ili  kazneni postupak

   ( ne   starije od 6   mjeseci)

svjedodžbu  o položenom državnom stručnom ispitu, ako je položen

preslik dokaza o iskustvu  na projektima EU-potvrda poslodavca ili aneks ugovora

-  vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz članka 16.ZSN-a.

 

Uvjet stručnog znanja (stupnja obrazovanja) ispunjavaju  i kandidati koji su po ranijim propisima stekli visoku stručnu spremu društvenih znanosti.

Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na javni oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom oglasu.

Osobe  koje ne podnesu pravodobne i uredne prijave  ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa   ne smatraju  se kandidatima  prijavljenim  na oglas.

Za kandidate prijavljene na javni oglas koji ispunjavaju formalne uvjete  provest će se testiranje  radi provjere znanja i sposobnosti  putem pisanog testiranja i intervjua Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje  broj bodova od 1 do 10.Pisano testiranje obuhvatit će i provjeru znanja engleskog jezika.

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata  bit će na ovoj web stranici, te na oglasnoj ploči u predvorju Grada Zadra, Narodni trg 1, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na javni oglas.

Opis poslova i zadaća radnog mjesta viši stručni suradnik I u djelokrugu poslova  provedbe projekata EU:

 • ·         pomoć voditelju projekta u upravljanju i koordinaciji provedbe projekta po metodologiji upravljanja projektnim ciklusom
 • ·         komunikacija s projektnim partnerima, ugovornim tijelom, podugovaarteljima i ciljanim skupinama
 • ·         suradnja s projektnim partnerima i suradnicima, organizacija sastanaka, događanja, seminara i putovanja
 • ·         pomoć u upravljanju trošenjem sredstava projekta s projektnog računa
 • ·         sudjelovanje u pripremi narativnih i financijskih izvještaja projekta za Ugovorno tijelo
 • ·         upravljanje postupcima javne nabave prema PRAG procedurama, izrada i/ili savjetovanje u izradi dokumentacije nabave, sudjelovanju u radu / savjetovanje odbora za ocjenjivanje ponuda, izrada ugovora
 • ·         upravljanje ostalim administrativnim zadacima u projektima

PRAVNI IZVORI ZA PROVJERU ZNANJA:

 • ·         PraktičnI vodič kroz procedure ugovaranja pomoći EZ trećim zemljama – PRAG
 • ·         ANNEX II General Conditions applicable to European Union-financed grant contracts for external actions, na poveznici Call for Proposals (naziv dokumenta: e3h2_gencond_en.pdf), u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Shema dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu, 3. Poziv“, referenca: EuropeAid/134244/D/ACT/HR:

http://www.safu.hr/hr/natjecaji/pregled/381/shema-dodjele-bespovratnih-sredstava-za-poslovnu-infrastrukturu-3-poziv

 • ·         Zakon o regionalnom razvoju (NN 153/09)
 • ·         Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj, NN 78/12, 143/13, 157/13
 • ·         Nacionalni strateški referentni okvir 2013. (www.strukturnifondovi.hr)
 • ·         Operativni program Regionalna konkurentnost (www.strukturnifondovi.hr)

 

Koeficijent složenosti poslova navedenog radnog mjesta je 2,248. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova utvrđenog za radno mjesto na koje je raspoređen   i osnovice za izračun plaće , uvećan za 0,5% za svaku godinu  radnog staža .

Prijave na oglas podnose se neposredno u pisarnici Gradske uprave Grada Zadra ili poštom na adresu: Grad Zadar , Narodni trg 1, Upravni odjel za gradsku samoupravu i opće poslove-odsjek za kadrovske poslove u  roku od 8 dana od dana objave oglasa kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-područni ured Zadarodnosno do 5. lipnja 2014.godine.O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Po donošenju  rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni putem pošte će biti vraćena dokumentacija priložena prijavi.

Kandidat može tijekom oglasnog postupka pisanim putem povući prijavu.

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA