KLASA:    112-01/14-01/06

URBROJ: 2198/01-4-14-4

Zadar,     5.ožujka   2014.godine 

 

Pročelnik upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Zadra objavio je  oglas za prijam u službu za radno mjesto viši stručni suradnik II  na određeno vrijeme (6 mjeseci)  i viši stručni suradnik I za energetsku učinkovitost  na određeno vrijeme (6 mjeseci)  koji je bio otvoren do 28.veljače 2014.godine.

 

1.Pravni temelji za provjeru znanja za radno mjesto  mjesto viši stručni suradnik II pravne struke:

-Statut Grada Zadra (“Glasnik Grada Zadra” broj 9/09, 28/10 , 3/13) 

-Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11 , 144/12, 19/13)

-Zakon o općem upravnom postupku(("Narodne novine" broj  47/09)

-Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj  91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12)

-Zakon o obveznim odnosima ("Narodne novine" broj  35/05, 41/08, 125/11)

-Zakon o izvlaštenju ("Narodne novine" broj  9/94, 35/94, 112/00, 114/01, 79/06, 45/11, 34/12)

-Zakon o cestama ("Narodne novine" broj  84/11, 22/13, 54/13, 148/13).

Koeficijent složenosti poslova navedenog radnog mjesta je 2,196. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova utvrđenog za radno mjesto na koje je raspoređen  i osnovice za izračun plaće , uvećan za 0,5% za svaku godinu  radnog staža .


2.Pravni temelji za provjeru znanja za radno mjesto  viši stručni suradnik I za energetsku učinkovitost  

-Statut Grada Zadra (“GlasnikGradaZadra” broj 9/09, 28/10 , 3/13) 

-Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj  33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11 , 144/12, 19/13)

-Zakon o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj  47/09)

-Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji ("Narodne novine" broj152/08, 55/12, 101/13).

 

Koeficijent složenosti poslova navedenog radnog mjesta je 2,248. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova utvrđenog za radno mjesto na koje je raspoređen  i osnovice za izračun plaće , uvećan za 0,5% za svaku godinu  radnog staža .

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na oglas sastoji se od pisanog testiranja i intervjua. 

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje  broj bodova od 1 do 10.

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata (pisano testiranje i intervju)  za  oba radna mjesta     bit će na ovoj web stranici, te na oglasnoj ploči u predvorju Grada Zadra, Narodni trg 1, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

 

POVJERENSTVO ZA RADNO MJESTO VIŠI STRUČNI SURADNIK II PRAVNE STRUKE

 

POVJERENSTVO ZA RADNO MJESTO VIŠI STRUČNI SURADNIK I ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST