JAVNI POZIV za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Grada Zadra

KLASA: 112-01/19-01/05

URBROJ: 2198/01-2-19-1

Zadar, 30. siječnja 2019.

 Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj                ( regionalnoj ) samoupravi ( Narodne novine br. 86/08, 61/11 u daljnjem tekstu ZSN-a) i Plana prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u gradskoj upravi Grada Zadra za 2019. godinu ( KLASA: 119-01/19-01/01, URBROJ:2198/01-2-19-2, od 14. siječnja 2019. godine ) Gradonačelnik Grada Zadra objavljuje

 JAVNI POZIV

za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Grada Zadra

 u cilju korištenja Mjere aktivne politike zapošljavanja - Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Grad Zadar iskazuje interes i potrebu za stručnim osposobljavanjem za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Grada Zadra.

 Cilj stručnog osposobljavanja za rad  je stjecanje radnog iskustva potrebnog za polaganje državnog stručnog ispita u skladu s člankom  93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( Narodne novine br. 86/08, 61/11).

Kandidati/kandidatkinje koji se prijavljuju na ovaj Javni poziv moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • da su nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje duže od 30 dana
 • da su bez radnog iskustva u struci ili s radnim iskustvom u struci kraćim od godine dana
 • da su mlađe od 30 godina
 • da ispunjavanju uvjete tražene stručne spreme za poslove za koje se stručno osposobljavaju

 Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od  12 mjeseci u punom radnom vremenu od 8 sati obavljat će se u upravnim tijelima Grada Zadra za slijedeća radna mjesta:

Red.br.

Upravni odjel

 

 

Naziv radnog mjesta

Stručna sprema

Broj izvršitelja

 

1.

 

Upravni odjel za gradsku samoupravu i opće poslove

 

 

 

Referent za organizaciju poslovanja pisarnice

 

 

Srednja stručna sprema, upravne, ekonomske ili druge opće struke

 

 

1

 

2.

 

Upravni odjel za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša

 

 

 

Viši stručni suradnik II za komunalne poslove

 

Magistar struke/stručni specijalist društvenih znanosti- pravo-ekonomija

 

 

1

 

  Cilj stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa je stjecanje radnog iskustva potrebnog za polaganje državnog stručnog ispita, u skladu sa člankom 93. ZSN-a.

              Polaznici nemaju status službenika, nisu u radnom odnosu i ne primaju naknadu za svoj rad, osim novčane pomoći koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.

              Grad podmiruje troškove polaganja državnog stručnog ispita ( prvi put ), te prava i obveze polaznika biti će uređene ugovorom.

 Kandidat za prijavu mora priložiti:

 • kratki životopis s naznačenom adresom, OIB-om , kontakt telefonom i e-mail adresom
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (običnu presliku osobne iskaznice ili domovnice)
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja ( običnu presliku diplome ili svjedodžbe ili potvrde o završenom studiju kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja ( stručne spreme ) i struke
 • izvornik vlastoručne potpisane izjave da kod kandidata ne postoji zapreka iz članka 15. i članka 16. ZSN-a ( potpisanu izjavu ne treba ovjeriti )
 • presliku uvjerenja da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak ( ne starije od šest mjeseci )
 • običnu presliku uvjerenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da je osoba u evidenciji nezaposlenih osoba najmanje 30 dana, ne starija od mjesec dana,
 • običnu presliku potvrde ili elektronički zapis o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kojom kandidat dokazuje postojanje/nepostojanje evidentiranog staža u zvanju za koje se obrazovao, ne starije od mjesec dana.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Podnositelji prijava obavezno naznačuju za koje se poslove prijavljuje.

Na prijam polaznika ne primjenjuju se odredbe ZSN-a o postupku prijma u službu.

Od odabranih  kandidata biti će zatražena dostava izvornika dokumenata priloženih prijavi koji su dostavljeni u obliku preslika.

Prije sklapanja ugovora kandidati će biti pozvani na razgovor. Kandidate koje odabere Grad Zadar biti će predloženi na ocjenu Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, a ugovori će biti sklopljeni s onim odabranim kandidatima čije uključenje u Program odobri Zavod za zapošljavanje, sukladno svojim pravilima.

Prijave se podnose na adresu: Grad Zadar, Upravni odjel za gradsku samoupravu i opće poslove, Narodni trg 1, 23 000 Zadar, s naznakom ( za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa) u roku od 8 dana od objave ovog javnog poziva na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područni ured Zadar.

 

                                                                                                                 GRADONAČELNIK

                                                                                                                  Branko Dukić