Na temelju članka 15. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, br.26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 3. i 19. Odluke o komunalnim djelatnostima (“Glasnik Grada Zadra”, br.16/09 i 28/10), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za povjeravanje poslova izvođenja manjih građevinskih radova i uklanjanja protupravno postavljenih predmeta i roba za potrebe Komunalnog redarstva Grada Zadra, objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

ZA POVJERAVANJE POSLOVA IZVOĐENJA MANJIH GRAĐEVINSKIH RADOVA I UKLANJANJA PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA I ROBA ZA POTREBE KOMUNALNOG REDARSTVA GRADA ZADRA

 

 

1. Predmet natječaja je povjeravanje poslova izvođenja manjih građevinskih radova i uklanjanja protupravno postavljenih predmeta i roba, koji se temeljem naloga komunalnog redara trebaju žurno obaviti.

2. Obavljanje poslova iz točke 1. povjerava se pravnim ili fizičkim osobama temeljem ugovora.

3. Poslovi se povjeravaju na rok od četiri godine.

 1. Natječajna dokumentacija se može preuzeti u Gradu Zadru, Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti, Narodni trg 1, Odsjek komunalnog redarstva, svakog radnog dana do isteka roka za podnošenje ponuda, uz predočenje uplatnice na iznos od 200,00 kn u korist Proračuna Grada Zadra, žiro račun 2407000- 1852000009, poziv na broj: 68 7706- OIB ponuditelja;

5. Ponuda mora sadržavati:

 1. naziv i točnu adresu ponuditelja,

 2. izvornik ili ovjerena preslika isprave o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar,

 3. dokaz da ima potrebnu stručnu i tehničku sposobnost i znanje, opremu i ostale uređaje, sposobnost vođenja posla, pouzdanost, iskustvo i poslovni ugled, te odgovarajuće zaposleno osoblje kako bi mogao ispuniti ugovor,

 4. dokaz o uspješnosti poslovanja: BON 1 i BON2 za pravne, BON 2 za fizičke osobe,

 5. reference do sada obavljenih poslova,

 6. jamstvo za ispunjenje ugovora; bjanko zadužnice na iznos od 50.000,00 kuna (5 x 10.000,00 kn), ovjerene kod javnog bilježnika,

 7. dokaz o ispunjenju svih obveza plaćanja prema Gradu Zadru, te poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u Republici Hrvatskoj,

 8. dokaz da ponuditelj ili osoba ovlaštena za zastupanje ponuditelja nije pravomoćno osuđena za kaznena djela protiv gospodarstva u posljednjih pet godina.

 9. troškovnik radova popunjen i ovjeren potpisom i pečatom ponuditelja.

 10. prijedlog ugovora ovjeren potpisom i pečatom ponuditelja.

 1. Rok za podnošenje ponuda je 15 dana, od dana objave u " Narodnom listu", „Zadarskom listu“ i "Voxu-Glasu Zadra".

 2. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu:

GRAD ZADAR

Povjerenstvo za provedbu natječaja izvođenja manjih građevinskih radova i

uklanjanja protupravno postavljenih predmeta i roba,

Narodni trg 1, 23 000 ZADAR

s naznakom "NATJEČAJ –KOMUNALNO REDARSTVO - NE OTVARAJ "

 

 1. Nepravovremeno pristigle ponude neće se razmatrati.

 2. Otvaranje ponuda izvršit će Povjerenstvo, dana 6. listopada 2010., u 14,00 sati, u Maloj vijećnici, Narodni trg 1, Zadar.

Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili njihovi ovlašteni predstavnici.

10. Najpovoljnija ponuda je prihvatljiva ponuda sposobnog ponuditelja koja ostvari najviše bodova, a odabir će se vršit po slijedećem kriteriju;

- zbroj jediničnih cijena GRUPE A iz troškovnika do 70 bodova

- zbroj jediničnih cijena GRUPE B iz troškovnika do 20 bodova

- zbroj jediničnih cijena GRUPE C iz troškovnika do 10 bodova

 1. Obavijest o odabiru najpovoljnijeg podnositelja ponude, dostavit će se svim sudionicima javnog natječaja, u roku od osam dana od dana izbora.

 2. Temeljem odluke o izboru, s odabranim podnositeljem ponude, Gradonačelnik Grada Zadra, sklopit će ugovor o povjeravanju poslova.

 3. Grad Zadar zadržava pravo da u skladu sa svojim interesom, ne sklopi ugovor ni s jednim

podnositeljem ponude.

 

 

 

GRAD ZADAR

Povjerenstvo za provedbu natječaja