Na temelju članka 4. stavka 2. Odluke o načinu provedbe natječaja i uvjetima za članove uprava i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Zadar ima udjele („Glasnik Grada Zadra“, broj 5/11) i Zaključka Gradonačelnika Grada Zadra Klasa: 080-01/11-01/09; Ur.broj: 2198/01-1/4-12-4  od 16. siječnja 2012. godineo b j a v l j u j e   s e

 

 

JAVNI   NATJEČAJ

za direktora Trgovačkog društva „Odvodnja“ d.o.o. Zadar

 

Kandidat za direktora osim  uvjeta propisanih Zakonom o trgovačkim društvima mora       ispunjavati i sljedeće uvjete:

-        završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij tehničke , ekonomske ili  pravne struke;

-        najmanje pet godina  radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci;

-        da kao član trgovačkog društva, izvršni direktor, član uprave ili član nadzornog, odnosno upravnog odbora nije pravomoćno presuđen na naknadu štete društvu ili njegovim vjerovnicima;

-        da se kao fizička osoba ne bavi poslovima  iz predmeta poslovanja društva, odnosno da se tim poslovima ne bavi pravna osoba čiji je on član, izvršni direktor, član uprave ili član nadzornog, odnosno upravnog odbora;

-        da kao direktor društva ne bi došao u sukob interesa.

 

Za direktora  ne može se kandidirati dužnosnik sukladno članku 14.  Zakona o sprječavanju sukoba interesa  („Narodne novine“, broj 26/11).

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

-        životopis;

-        presliku  domovnice;

-        dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome);

-        dokaz o radnom iskustvu (presliku  radne knjižice);

-        potvrdu poslodavca iz koje je vidljivo na kojim poslovima je kandidat radio (za najmanje 5 godina);

-        ovjerena izjava javnog bilježnika ili nadležnog tijela, ne starija od dana raspisivanja ovog natječaja, kojom izjavljuje pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da ne postoje okolnosti sprečavanja obavljanja poslova direktora iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 2. točke 3. do 5. Odluke o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove uprava i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Zadar ima udjele;

-        dokaz o podmirenim dospjelim obvezama plaćanja poreza i doprinosa u Republici Hrvatskoj (potvrda porezne uprave u originalu ili ovjerenom presliku, ne starija od raspisivanja ovog natječaja);

-        dokaz o podmirenim dospjelim obvezama prema Gradu Zadru (potvrda Upravnog odjela za financije Grada Zadra, ne starija od dana raspisivanja ovog natječaja).

 

Povjerenstvo za provedbu postupka natječaja za direktora Trgovačkog društva „Odvodnja“ d.o.o. utvrđuje listu kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja i poziva ih na razgovor (intervju).

Za kandidata koji nije pristupio razgovoru (intervjuu) smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Prijave na natječaj  s dokazima o ispunjavanju uvjeta  podnose se u roku 15 dana od objave na adresu:

Grad Zadar, Narodni trg 1, 23000 Zadar

s naznakom

„Za javni natječaj  za  direktora Trgovačkog društva  „Odvodnja“ d.o.o.“

 

 Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.