Glasnik


GLASNIK GRADA ZADRA br.13/09

30. listopada 2009.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZADRA  str

 1. 1 Poslovnik Gradskog vijeća Grada Zadra
 2. 17 Pravilnik o stipendiranju i odobravanju drugih oblika potpore učenicima i studentima
 3. 25 Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuditelja za davanje koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Zadra
 4. 27 Odluka o osnivanju Povjerenstva za popis birača
 5. 28 Odluka o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa za gradnju sustava odvodnje „CENTAR“ – Zadar – kolektor duž Ulice kralja Dmitra Zvonimira, C.P. „Ravnice“ i pripadajući tlačni cjevovod u Zadru
 6. 29 Zaključak o produženju roka trajanja Konačne liste prioriteta za najam stanova u vlasništvu Grada Zadra
 7. 29 Odluka o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa za gradnju sustava odvodnje „CENTAR“ – Zadar – kanalizacijska mreža gradskog područja Arbanasi u Zadru koja gravitira na crpnu stanicu C.S. „Arbanasi I“
 8. 29 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Zadra
 9. 30 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju javnih površina
 10. 30 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za korištenje javnih površina
 11. 31 Odluka o izmjeni Odluke o zabrani izvođenja građevinskih radova za vrijeme turističke sezone na području Grada Zadra
 12. 31 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o planu rasporeda reklamnih panoa (reklamiranje kao djelatnost) i naknadi o korištenju istih
 13. 32 Odluka o izmjeni Odluke o organizaciji i načinu obavljanja dimnjačarske službe
 14. 33 Odluka o izmjenama Odluke o komunalnom redu
 15. 34 Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima
 16. 34 Odluka o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi
 17. 35 Odluka o izmjenama Odluke o prekopavanju javnih površina i nerazvrstanih cesta na području Grada Zadra
 18. 35 Odluka o izmjenama Odluke o određivanju i uređenju prometa na području Pješačke zone „Poluotok“ u Zadru
 19. 36 Odluka o izmjenama Odluke o sezonskoj regulaciji prometa na području naselja Molat
 20. 36 Odluka o izmjenama Odluke o određivanju i uređenju prometa pješačke zone „Ist“ u naselju Ist
 21. 37 Odluka o izmjenama Odluke o određivanju pješačke zone „Silba“ na otoku Silbi;
 22. 37 Odluka o izmjenama Odluke o sezonskoj regulaciji prometa na području naselja Veli Iž
 23. 38 Odluka o izmjenama Odluke o sezonskoj regulaciji prometa na području naselja Olib
 24. 38 Odluka o upravljanju i održavanju groblja na području Grada Zadra

AKTI GRADONAČELNIKA GRADA ZADRA  str

 1. 39 Pravilnik o dodjeli nagrada u akciji „NASMIJEŠENO SUNCE“
 2. 41 Zaključak o sufinanciranju redovitog 10-satnog programa predškolskog odgoja i naobrazbe u vrtićima drugih osnivača na svome području
 3. 41 Zaključak o utvrđivanju participacija roditelja za boravak djece u predškolskim ustanovama Grada Zadra
 4. 42 Odluka o izmjenama Odluke o zaštiti arhitektonske cjeline „Morske orgulje – Sunce“
 5. 42 Odluka o izmjenama Odluke o korištenju Gata na Obali kralja Petra Krešimira IV
 6. 43 Odluka o izmjenama Pravilnika o stručnom usavršavanju djelatnika Gradske uprave Grada Zadra