Glasnik


GLASNIK GRADA ZADRA, br. 9/19

20. rujna 2019.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA  str

 1. 1 Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2019. godinu
 2. 5 Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2019. godinu
 3. 10 Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Zadra za 2019. godinu
 4. 16 Izmjena i dopuna Programa potreba za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra za 2019. godinu
 5. 24 Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području Grada Zadra za 2019. godinu
 6. 26 Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2019. godinu
 7. 30 Druge Izmjene i dopune PRORAČUNA GRADA ZADRA za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu
 8. 88 Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zadra za 2019. godinu
 9. 89 Odluka o imenovanju stalnog sastava Izbornog povjerenstva za mjesne odbore Grada Zadra
 10. 90 Odluka o visini naknade za rad članova tijela za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Zadra
 11. 91 Odluka o prihvaćanju kandidature Grada Zadra za Europski grad sporta u 2021. godini
 12. 92 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i mjerilima za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Zadra
 13. 92 Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Bokanjac – dio sjever
 14. 96 Odluka o postavljanju Spomen ploče na pročelje Župnog ureda Gospe od Ružarija u Diklu;
 15. 97 Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Koncertnog ureda Zadar
 16. 97 Zaključak o davanju odobrenja na Program rada i Financijski plan Savjeta mladih Grada Zadra za 2020. godinu
 17. 98 Zaključak o davanju suglasnosti za provođenje postupka javne nabave Agenciji ZADRA NOVA u sklopu projekta PEPSEA.

OSTALI AKTI  str

 1. 98 Odluka o cijeni vodnih usluga javne odvodnje
 2. 101 Opći uvjeti prijevoza putnika TD Liburnija d.o.o. Zadar
 3. 105 Opći uvjeti isporuke komunalne usluge javne tržnice na malo TD Tržnica d.o.o. Zadar
 4. 114 Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika TD Nasadi d.o.o. Zadar
 5. 118 Opći uvjeti isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama TD Obala i lučice d.o.o. Zadar
 6. 125 Ugovor o financiranju izrade Urbanističkog plana uređenja zone mješovite namjene Bregdetti;
 7. 127 Ugovor o financiranju izrade II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja prostora vojarne Franka Lisice – Novi Kampus;
 8. 129 Ugovor o financiranju izrade Urbanističkog plana uređenja zone mješovite namjene Vitrenjak I. (istok);
 9. 131 Ugovor o financiranju izrade Urbanističkog plana uređenja zone mješovite namjene Vitrenjak I. (zapad);
 10. 133 Odluka o financiranju nabave udžbenika i drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola grada Zadra za školsku 2019./2020. godinu
 11. 134 Odluka o organizaciji i provedbi programa produženog boravaka u školskoj 2019./2020. godini

Vezani dokumenti

2019_GLASNIK - 9.pdf