Preskoči na sadržaj

Glasnik


GLASNIK GRADA ZADRA, br. 5/24

2. svibnja 2024.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA  str

 1. 1 Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Zadra
 2. 24 Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Zadra za 2024. – 2028. godinu
 3. 42 Procjena rizika od velikih nesreća za 2024. godinu za Grad Zadar
 4. 240 Odluka o uvjetima i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Zadra na području Gospodarske zone Crno
 5. 245 Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Zadra na području Gospodarske zone Crno javnim natječajem
 6. 246 Odluka o uključivanju Grada Zadra u Program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje
 7. 247 Zaključak o produljenju roka trajanja Konačne liste prioriteta za najam socijalnih stanova u vlasništvu Grada Zadra
 8. 248 Odluka o donošenju IV. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambene izgradnje veće gustoće „Crvene kuće“
 9. 260 Odluka o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja industrijsko-skladišnoservisne zone „Kosa“
 10. 260 Odluka o odobravanju zamjene nekretnina između HEP d.d. i Grada Zadra
 11. 261 Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Osnove škole Stanovi u Zadru
 12. 261 Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Osnove škole Krune Krstića u Zadru
 13. 262 Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Osnove škole Petra Preradovića u Zadru
 14. 263 Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Osnove škole Šimuna Kožičića Benje u Zadru
 15. 263 Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Osnove škole Šime Budinića u Zadru
 16. 264 Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Osnove škole Smiljevac u Zadru
 17. 264 Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Osnove škole Bartula Kašića u Zadru
 18. 265 Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Osnove škole Voštarnica u Zadru
 19. 265 Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Osnove škole Zadarski otoci u Zadru
 20. 266 Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Glazbene škole Blagoje Bersa u Zadru
 21. 266 Odluka o statusu nerazvrstane ceste - javnog dobra u općoj uporabi
 22. 267 Odluka o održavanju zbora građana mjesnog odbora Silba
 23. 268 Odluka o statusu nerazvrstane ceste - javnog dobra u općoj uporabi

AKTI GRADONAČELNIKA  str

 1. 270 Plan o izmjeni i dopuni Plana prijma u službu u upravna tijela Grada Zadra za 2024. godinu
 2. 271 Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Gradske knjižnice Zadar
 3. 272 Odluka o razrješenju člana Upravnog vijeća Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA
 4. 272 Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA
 5. 273 Program mjera i aktivnosti za pripremu turističke sezone 2024.

Vezani dokumenti

2024_GLASNIK - 5.pdf