Preskoči na sadržaj

Glasnik


GLASNIK GRADA ZADRA, br. 3/18

12. ožujka 2018.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA  str

 1. 1 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Grada Zadra u 2017. godini
 2. 10 Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Grada Zadra u 2018. godini
 3. 11 Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Zadra
 4. 14 Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Zadra za razdoblje od 2018. do 2023. godine
 5. 15 Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2018. godinu
 6. 16 Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zadra
 7. 18 Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nekretnine označene kao čest.zem. 9443 k.o. Zadar
 8. 19 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o učlanjivanju u Lokalnu akcijsku grupu Mareta
 9. 19 Odluka o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Grada Zadra
 10. 21 Odluka o imenovanju člana u Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru Zadarske županije
 11. 22 Rezultati izbora za članove Savjeta mladih Grada Zadra i njihovih zamjenika

AKTI GRADONAČELNIKA  str

 1. 23 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Zadra i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera
 2. 23 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Zadra za 2017. godinu
 3. 24 Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Zadra za 2017. godinu
 4. 46 Zaključak o davanju suglasnosti Trgovačkom društvu Čistoća d.o.o. Zadar na Cjenik
 5. 47 Cjenik korištenja javne usluge prikupljanja miješanog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Zadra

Vezani dokumenti

2018_GLASNIK - 3.pdf