Preskoči na sadržaj

Glasnik


GLASNIK GRADA ZADRA, br. 2/20

20. ožujka 2020.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZADRA  str

 1. 1 Odluka o dopunama Odluke o komunalnom redu
 2. 2 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o reklamiranju na području Grada Zadra
 3. 4 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prekopavanju javnih površina i nerazvrstanih cesta na području Grada Zadra
 4. 7 Odluka o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi
 5. 8 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Grada Zadra u 2019. godini
 6. 18 Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja i odbacivanja otpada na području Grada Zadra u 2020. godini
 7. 19 Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi
 8. 20 Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja groblja Kožino
 9. 33 Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja predio „Gornji Bilig“
 10. 52 Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja sportsko rekreacijskog središta „Višnjik
 11. 55 Odluka o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja sportsko-rekreacijskog središta „Višnjik“
 12. 58 Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja uvala Bregdetti
 13. 61 Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Trajektni terminal Zadar
 14. 64 Odluka o donošenju Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Zadra za razdoblje 2020.-2022. godine
 15. 64 Statutarna odluka o izmjenama Statuta Grada Zadra
 16. 66 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
 17. 69 Odluka o potpisivanju Povelje o prijateljstvu i suradnji Grada Zadra i Grada Imotskog
 18. 70 Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Sporazuma o pripremi i provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”
 19. 71 Odluka o izmjeni Odluke o suosnivanju Lokalne akcijske skupine u ribarstvu „Plodovi mora“
 20. 72 Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA
 21. 73 Odluka o davanju suglasnosti na Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i o donošenju Plana zaštite od požara za Grad Zadar, Općinu Poličnik, Općinu Bibinje i Općinu Zemunik Donji
 22. 74 Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Zadar za 2020. godinu
 23. 75 Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javne vatrogasne postrojbe Zadar
 24. 76 Odluka o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za zaštitu okoliša, prostorno uređenje i komunalnu djelatnost
 25. 77 Odluka o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za socijalnu skrb i zdravstvo

AKTI GRADONAČELNIKA GRADA ZADRA  str

 1. 77 Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Zadra i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera

Vezani dokumenti

2020_GLASNIK 2.pdf