Preskoči na sadržaj

Glasnik


GLASNIK GRADA ZADRA, br. 15/17

22. prosinca 2017.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA  str

 1. 1 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2018. godinu
 2. 3 Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Zadra za 2018. godinu
 3. 4 Program održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2018. godinu
 4. 25 Program javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Zadra za 2018. godinu
 5. 32 Program potreba za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra za 2018. godinu
 6. 49 Program javnih potreba u sportu na području Grada Zadra za 2018. godinu
 7. 70 Program javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2018. godinu
 8. 80 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zadra za 2018. godinu
 9. 83 Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka
 10. 84 PRORAČUN GRADA ZADRA ZA 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu
 11. 126 Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Zadra za 2018. godinu
 12. 135 Odluka o socijalnoj skrbi
 13. 144 Odluka o zakupu javnih površina
 14. 155 Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone stambene izgradnje veće gustoće „Crvene kuće“ u Zadru
 15. 167 Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nekretnine označene kao č.z. 3586/65 k.o. Crno
 16. 167 Odluka o davanju suglasnosti na provedbu energetske obnove zgrade Osnovne škole Smiljevac koji se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj
 17. 168 Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Zadra u 2017. godini
 18. 180 Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene Statuta Javne glazbene kulturne ustanove Koncertni ured Zadar
 19. 180 Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Sporazuma o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja
 20. 181 Odluka o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za pritužbe i prijedloge građana
 21. 181 Odluka o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za međugeneracijsku solidarnost
 22. 182 Odluka o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za mladež
 23. 182 Odluka o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za ravnopravnost spolova

Vezani dokumenti

2017_GLASNIK - 15.pdf