Preskoči na sadržaj

Glasnik


GLASNIK GRADA ZADRA br. 14/17

15. prosinca 2017.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA  str

 1. 1 Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2017. godinu
 2. 4 Izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Zadra za 2017. godinu
 3. 5 Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2017. godinu
 4. 8 Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Zadra za 2017. godinu
 5. 12 Izmjena i dopuna Programa potreba za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra za 2017. godinu
 6. 29 Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području Grada Zadra za 2017. godinu
 7. 30 Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2017. godinu
 8. 31 Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2017. godinu
 9. 33 Druge Izmjene i dopune PRORAČUNA GRADA ZADRA za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu
 10. 76 Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zadra za 2017. godinu
 11. 77 Zaključak o davanju suglasnosti za provođenje postupka javne nabave Agencije ZADRA NOVA
 12. 77 Odluka o prihvaćanju zaključenja Sporazuma o zajedničkom financiranju 1. faze 2. dio projekta rekonstrukcije obalnog zida luke Petrčane u 2018. godini
 13. 78 Odluka o upotrebi sredstava prikupljenih komunalnom naknadom
 14. 79 Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zašite na području Grada Zadra
 15. 80 Odluka o postavljanju Spomen ploče na pročelje zgrade u ulici Federica Grisogona u Zadru
 16. 80 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Zadra
 17. 81 Zaključak o imenovanju doktora medicine za mrtvozornika za područje Molata, Brgulja, Zapuntela i Ista

Vezani dokumenti

2017_GLASNIK - 14.pdf