Natječaj za radno mjesto

KLASA:     112-01/19-01/59

URBROJ:  2198/01-12 -19-3

Zadar,      29.listopada  2019.

 Kod  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područni ured Zadar, dana 29.listopada 2019.godine  objavljen je oglas za prijam u službu na određeno vrijeme  radi obavljanja privremenih poslova u  sklopu  projekta Recolor - Reviving and EnhanCing artwOrks and Landscapes Of the adRiatic“ sufinanciranog iz programa Interreg Italy - Croatia 2014-2020.godine,  i to u dijelokrugu  koji se odnosi na  poslove   unaprijeđenja  potencijalnih  kulturnih i prirodnih znamenitosti i krajolika odabranih lokacija na području Hrvatske i Italije koji nisu bili dio tradicionalnih turističkih ruta, a kojeg već provodi Grad Zadar,  Upravni odjel za EU fondove na radno mjesto:

viši stručni suradnik II - humanističkih znanosti-povijest umjetnosti i arheologija

 Služba se zasniva na određeno vrijeme od 6 mjeseci, uz obvezni probni rad od 2 mjeseca.

 Tekst oglasa  dostupan je ovdje:__https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=104037677

 Posljednji dan za podnošenje prijava na oglas  je  8 dana od dana objave kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područni ured Zadar,   odnosno  do 6.studenog  2019.godine.

 OPIS POSLOVA I ZADAĆA RADNOG MJESTA U SKLOPU PROJEKTA

-radi na poslovima iz djelokruga zaštite i očuvanja kulturnih dobara;

-rad na provedbi programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara;

-rad i koordinacija te suradnja s nadležnim službama i institucijama o  pitanjima zaštite i očuvanja kulturne baštine;

- rad na pojedinačnim projektima koji uključuju zaštićena kulturna dobra;

-rad i razvoj kulturno – turističkih projekata na zaštićenim područjima.

 

PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA:

Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i  namještenika gradske uprave Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra „ broj: 16/13, 9/14, 15/14 i 8/17)  utvrđen je koeficijent za radno mjesto viši stručni suradnik II - 2,415  uz osnovicu za izračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godine radnog staža.

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PISANO TESTIRANJE;

  • Statut Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, br. 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15 – pročišćeni tekst, 3/18 i 7/18 – pročišćeni tekst),
  • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 86/08, 61/11, 4/2018),
  • Zakon o regionalnom razvoju („Narodne novine“ 147/2014, 123/17 i 118/18)
  • Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. („Narodne novine“ 92/14),
  • Operativni program „Konkurentnost i kohezija“,
  • Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“,
  • Strategija razvoja Grada Zadra 2013. – 2020.,
  • Zakon o javnoj nabavi ((“Narodne novine” 120/2016) – Dio prvi: Osnovne odredbe
  • Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara – pročišćeni tekst (“Narodne novine” br. 69/99, 1515/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18).

NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSBNOSTI:

Za kandidate prijavljene na oglas   koji  ispunjavaju formalne uvjete  iz oglasa provesti će se testiranje  radi provjere znanja i sposobnosti  putem pisanog testiranja koje obuhvaća provjeru i poznavanja engleskog jezika  i intervjua. Intervju se provodi  samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje  broj bodova od 1 do 10.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web stranici www.grad-zadar.hr te na oglasnoj ploči u predvorju Grada Zadra, Narodni trg 1, Zadar, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na oglas podnose se na adresu Grad Zadar, Povjerenstvo za provedbu oglasa  s naznakom “Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme - humanističkih znanosti-povijest umjetnosti i arheologija  u Upravni odjel za kulturu i šport “,  Narodni trg 1, 23 000 Zadar, u roku od 8 dana od dana objave oglasa, odnosno do 6.studenog  2019.godine.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA