Natječaj za radno mjesto

KLASA:     112-01/19-01/44

URBROJ:  2198/01-8 -19-3

Zadar,       12.lipnja 2019.

Kod  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područni ured Zadar, dana 12.lipnja 2019.godine   objavljen je  oglas   za prijam u službu za prijam u službu na određeno vrijeme u Grad Zadar, Upravni odjel za EU fondove,  radi obavljanja privremenih poslova na aktivnostima vezanim uz upravljanje EU projektom “Grad Zadar – tehnička pomoć ITU PT“, ref.br. KK.10.1.1.02.0006, do okončanja  projekta

 • na radno mjesto: savjetnik za provedbu ITU mehanizma - 1 izvršitelj/ica

Služba se zasniva na određeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 2 mjeseca.

Tekst oglasa  dostupan je ovdje:__

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=101180394

Posljednji dan za podnošenje prijava na oglas  je  8 dana od dana objave kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područni ured Zadar,   odnosno  do 21.lipnja 2019.godine.

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA:

 • organizira i koordinira poslove u odjelu cilju zakonitog i pravovremenog izvršavanja poslova
 • izrađuhje analize i izvješća
 • vodi upravne postupke u slučajevima propisanim važećim zakonima i drugim propisma donesenim na temelju zakona
 • obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i zamjenika pročelnika upravnog odjela.

PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA:

Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i  namještenika gradske uprave Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra „ broj: 16/13, 9/14, 15/14 i 8/17)  utvrđen je koeficijent za radno mjesto savjetnik 2,514 uz osnovicu za izračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godine radnog staža.

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PISANO TESTIRANJE;

 • Statut Grada  Zadra („Glasnik Grada Zadra“, br. 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15 – pročišćeni tekst, 3/18 i 7/18 – pročišćeni tekst),
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 86/08, 61/11, 4/2018),
 • Zakon o regionalnom razvoju („Narodne novine“ 147/2014, 123/17 i 118/18)
 • Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. („Narodne novine“ 92/14)
 • Operativni program „Konkurentnost i kohezija“
 • Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“
 • Strategija razvoja urbanog područja Zadra 2014.-2020. (Poglavlje 5.)
 • Zakon o javnoj nabavi (NN 120/2016) Dio prvi: Osnovne odredbe
 • Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ („Narodne novine“ br. 107/14, 23/15, 129/15, 15/17 i ispravak 18/17)
 • Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe  Vijeća (EZ) br. 1083/2006 od 11. srpnja 2006.  – članak 36. i 96.
 • Uredba (EU) br. 1301/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za regionalni razvoj i o posebnim odredbama o cilju „Ulaganje za rast i radna mjesta” te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1080/2006 – članak 7., 8. i 9.

 NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSBNOSTI:

 Za kandidate prijavljene na oglas   koji  ispunjavaju formalne uvjete  iz oglasa provesti će se testiranje  radi provjere znanja i sposobnosti  putem pisanog testiranja  i intervjua. Pisano testiranje obuhvatiti će i provjeru poznavanja engleskog jezika.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje  broj bodova od 1 do 10.

Intervju se provodi  samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web stranici www.grad-zadar.hr te na oglasnoj ploči u predvorju Grada Zadra, Narodni trg 1, Zadar, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na oglas podnose se na adresu Grad Zadar, Povjerenstvo za provedbu oglasa, s naznakom “Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme – savjetnik za provedbu ITU mehanizma u Upravni odjel za EU fondove “,  Narodni trg 1, 23 000 Zadar, u roku od 8 dana od objave oglasa  odnosno do 21.lipnja  do 2019.godine.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA