Glasnik

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 14/18

19. prosinca 2018.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA  str

  1. 1 Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2018. godinu
  2. 4 Izmjene i dopune Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Zadra za 2018. godinu
  3. 5 Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Zadra za 2018. godinu
  4. 9 Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Zadra za 2018. godinu
  5. 13 Izmjene i dopune Programa potreba za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra za 2018. godinu
  6. 20 Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području Grada Zadra za 2018. godinu
  7. 22 Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2018. godinu
  8. 24 Izmjene i dopune Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zadra za 2018. godinu
  9. 25 Druge Izmjene i dopune PRORAČUNA GRADA ZADRA ZA 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu

Vezani dokumenti

2018_GLASNIK - 14 .pdf