Glasnik

GLASNIK GRADA ZADRA br. 12/14

17. listopada 2014.

AKTI GRADONAČELNIKA GRADA ZADRA  str

  1. 1 Dopuna Plana prijma u službu u upravna tijela Grada Zadra za 2014. godinu
  2. 1 Zaključak o utvrđivanju za javnu raspravu prijedlog II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone centralnih funkcija „Višnjik“
  3. 2 Javna rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone centralnih funkcija „Višnjik“
  4. 2 Zaključak o utvrđivanju za javnu raspravu prijedlog Detaljnog plana uređenja novog gradskog groblja u Zadru
  5. 3 Javna rasprava o prijedlogu Detaljnog plana uređenja novog gradskog groblja u Zadru
  6. 3 Odluka o organizaciji i provedbi programa produženog boravka u školskoj 2014./2015. godini

Vezani dokumenti

Glasnik br.12.pdf