Glasnik

GLASNIK GRADA ZADRA, br. 11/18

22. listopada 2018.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA  str

  1. 1 Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2018. godinu
  2. 75 Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Zadra
  3. 75 Odluka o imenovanju stalnog sastava Izbornog povjerenstva za mjesne odbore Grada Zadra
  4. 76 Odluka o visini naknade za rad članova tijela za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Zadra
  5. 77 Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana stambene zone Smiljevac
  6. 80 Zaključak o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama Statuta Javne ustanove Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA
  7. 80 Zaključak o davanju odobrenja na Program rada i Financijski plan Savjeta mladih Grada Zadra za 2019. godinu
  8. 81 Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade
  9. 81 Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuditelja za davanje koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Zadra za dimnjačarska područja broj 3.,4.,5.,6. i 7.
  10. 83 Odluka o razrješenju ravnateljice Javne glazbene kulturne ustanove „Koncertni ured Zadar“

Vezani dokumenti

2018_GLASNIK - 11.pdf