Glasnik

GLASNIK GRADA ZADRA 2011 - BR.11

27. rujna 2011.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZADRA  str

  1. 1 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zadra za 2011. godinu;
  2. 60 Odluka o povjeravanju poslova održavanja bedema na području Grada Zadra;
  3. 61 Odluka o povjeravanju poslova božićnog ukrašavanja Grada Zadra;
  4. 61 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Zadra;
  5. 62 Odluka o razrješenju člana Školskog odbora Osnovne škole Smiljevac u Zadru;
  6. 62 Odluka o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Smiljevac u Zadru.

Vezani dokumenti

Glasnik 2011_11.pdf