Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) civilna zaštitu je određena kao sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanju posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Temeljne zadaće sustava civilne zaštite su prosudba mogućih ugrožavanja i posljedica, planiranje i pripravnost za reagiranje, reagiranje u zaštiti i spašavanju u slučaju katastrofa i većih nesreća te poduzimanje potrebnih aktivnosti i mjera za otklanjanje posljedica radi žurne normalizacije života na području na kojem je događaj nastao, a ostvaruju se:

praćenjem i prosudbom aktivnosti od nastanka i razvoja katastrofe i veće nesreće,

– prevencijom, organiziranjem i pripremanjem aktivnosti i mjera kojima je svrha povećati i unaprijediti pripravnost po­stojećih operativnih i institucionalnih snaga za reagiranje u katastrofama i većim nesrećama,

– trajnim organiziranjem, pripremanjem, osposobljavanjem, uvježbavanjem i usavršavanjem sudionika civilne zaštite,

– uzbunjivanjem građana i priopćavanjem uputa o ponašanju glede moguće prijetnje,

– obavješćivanjem sudionika civilne zaštite o prijetnjama te mogućnostima, načinima, mjerama i aktivnostima zaštite i spašavanja,

– aktiviranjem operativnih snaga,

– ostvarivanjem zadaća zaštite i spašavanja u suradnji s nad­ležnim tijelima drugih država i međunarodnih organizacija, na temelju sklopljenih međunarodnih ugovora. 

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom i zakonom, uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode sustav civilne zaštite.

Predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave  pri donošenju proračuna, razmatraju i analiziraju stanje sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava  koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine, donose procjenu rizika od velikih nesreća, donose odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite, donose odluku o osnivanju postrojbi civilne zaštite te osiguravaju financijska sredstva za financiranje aktivnosti civilne zaštite.