GIS  - Geoinformacijski sustav Grada Zadra

Upute za korištenje GIS sustava Grada Zadra


Opis sustava

Geoinformacijski sustav Grada Zadra dostupan je putem WEB stranice Grada Zadra svim građanima koje zanima prostorno planska dokumentacija. U sustavu se nalazi nekoliko modula (GIS, E-planovi, E-Katastar , E-zemljišne knjige, G maps), od kojih su najvažniji GIS i E-planovi.

GIS modul sadrži važeće prostorne planove na području grada Zadra, u trenutnoj inačici nivo karte namjene i korištenja prostora. Ovaj modul omogućava krajnjem korisniku, da putem pretraživanja po administrativnim granicama (Grad, naselje), po Katastru (K.O., broj čestice) ili putem alata na alatnoj traci (zoom i pan) pronađu lokaciju koja ih zanima, te iz alata u desnom dijelu aplikacije (legenda) mogu uključiti kartografski sadržaj plana koji je važeći na tom području. Kao podloga Katastar se uključuje autonomno s obzirom na mjerilo prikaza u kojem ima smisla da se isti vidi, a DOF (digitalni ortho foto) moguće je uključiti u legendi opet ovisno o mjerilu u kojem ima smisla za prikaz istoga.

U GIS modulu omogućeno je međusobno preklapanje grafičkih priloga na lokaciji pregleda, na nivou plana ili na nivou planova koji pokrivaju lokaciju pregleda. Za svaki element u grafičkom prikazu omogućena je direktna informacija o tipu namjene objekta, zadržavanjem kursora nad objektom. Putem legende moguće je uključivati i isključivati pojedine grafičke sadržaje unutar karte koja se koristi u pregledu. Alat omogućava ispis aktivnog prikaza u analognu formu.

E-planovi modul ima istovjetnu funkcionalnost kao i GIS modul, razlika je jedino u sadržaju prostorno planske dokumentacije, koja se u ovom modulu nalazi u digitalnoj formi koja prezentira grafičke priloge apsolutno jednako kao i njihova analogna forma. Sadržajno za sve planove koji su uneseni u sustav nalaze se svi grafički prikazi iz plana koje je moguće međusobno preklapati na lokaciji pregleda.

U sustavu postoji dva alata koji se koriste za međusobnu sinkronizaciju pogleda i resetiranje odabranog sadržaja iz legende. Alat za sinkronizaciju pogleda služi korisnicima, kad pronađu lokaciju u GIS modulu i žele vidjeti cjelokupni sadržaj plana u E-planovima, nakon što pređu u E-planovi modul klikom na tipku sinkroniziraj mapa E-planovi posloži se na istu lokaciju kao i gis. Ovaj alat radi u oba smjera. Alat za resetiranje sadržaja legende nudi mogućnost krajnjem korisniku nakon što je popalio ili pogasio niz elemenata u legendi, vračanje na prvobitno stanje.

Oba modula sadrže i inicijalni dio u legendi koji prikazuje planove na snazi na području Grada Zadra, podijeljen je prema vrsti planova, a unutar svakog poligona integriran je link prema digitalnom sadržaju plana s tekstualnim sadržajem, koji se nalazi na WEB stranicama Grada Zadra. Do ovog sadržaja se može doći kombinacijom (CTRL+Lijevi klik miša) na poligon plana za koji nas zanima digitalni sadržaj plana. Planovi koji se nalaze na web stranici izrađeni su u aplikaciji ArhCoordinator, koja služi gradskim tijelima kao digitalna arhiva planskih dokumenata.

Ostali moduli (E-katastar, E-zemljišne knjige, G maps) su integrirani u web gis aplikaciju i krajnjem korisniku pružaju mogućnost informiranja o ostalim sadržajima vezanim uz predmetnu parcelu.

Uvjeti korištenja  

Točnost podataka  

Podaci u sustavu nemaju službeni karakter niti bilo kakvu pravnu snagu. Prezentirani su primarno kao informativni uvid u važeću prostorno-plansku dokumentaciju, te određene katastarske i zemljišnoknjižne podatke.   Podaci su pripremljeni i ažuriraju se na temelju službenih izvora i u najvećoj mjeri bi trebali biti točni. Kako se prezentirani podaci održavaju na više nadležnih mjesta moguće su izvjesne neažurnosti ili neusklađenosti.   U slučaju bilo kakvih razlika ili nesuglasica mjerodavno je stanje podataka u službenim evidencijama Grada Zadra i drugih nadležnih institucija koje vode i održavaju te podatke u skladu sa zakonskom odredbama.  

Izvori podataka  

Podaci iz prostorno planske dokumentacije koji se prikazuju, pripremljeni su iz izvornih podataka u digitalnom obliku dobivenih od izrađivača prostornih planova.   Digitalne podloge koje se mogu kombinirati s prostorno-planskom dokumentacijom datiraju iz razdoblja kada su služile kao osnova za njezinu izradu. Njihov sadržaj se aktualizira u skladu s dobavljivim izvorima iz Državne geodetske uprave, a trenutno odgovara stanju krajem 2009 godine (HOK: 1956 – 2006, DOF: 2002 – 2006).   Digitalni katastarski plan u vektorskom obliku po svojem sadržaju i ažurnosti odgovara stanju iz 2006 godine.   Veza prema Bazi podataka zemljišne knjige (putem servisa e-izvadaka) je u realnom vremenu i prikazuje trenutno stanje iz ove evidencije.  

Organizacija podataka  

Preko interaktivnog preglednika ostvaren je uvid u kartografski prikaz prostornih planova, koji se nužno mora koristiti uz pripadni tekstualni dio, koji se dobiva u PDF formatu.   Kartografski prikazi u digitalnom obliku iz prostorno planskih dokumentacija organizirani su tematske cjeline i jedino tako im se može pristupati.   Uz prostorno plansku dokomentaciju moguće je koristiti podloge: DOF,Katstar. Prostorno plasnka dokumentacija je prikazana na dva načina GIS i E- planovi, unutar GIS dijela trenutno se nalazi isključivo karta namjene plana, a u E-planovima se nalaze svi grafički sadržaji plana. U početnom segmentu prikazani su planovi na snazi na području Grada Zadra, preko kojih je moguće pristupiti digitalnim planovima koji se nalaze na WEB stranci Grada.

Napomena

Zemljišna knjiga i katastar nisu u potpunosti usklađeni te su moguće razlike u postojanju i opisu neke parcele u ovim evidencijama.  

Ograničenja  

Svi podaci koji se nalaze u GIS sustavu Grada Zadra dati su na korištenje građanima i svim zainteresiran stranama u vidu informacije, i kao takvi se ne mogu koristiti kao javni ili pravni dokumenti.

WEB GIS preglednik Grada Zadra