Aktivnosti Grada Zadra s područja razvitka otoka i zaštite okoliša
Aktivnosti Grada Zadra s područja razvitka otoka i zaštite okoliša
Studija utjecaja na okoliš, reciklažna dvorišta, edukacije, zatvaranje odlagališta Diklo...

STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ I SANACIJE I ZATVARANJA ODLAGALIŠTA DIKLO

U srpnju ove godine planira se provesti informiranje javnosti u postupku procjene utjecaja na okoliš sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada Diklo. Studija o utjecaju na okoliš za predmetni zahvat biti će postavljena na javni uvid u trajanju od 30 dana tijekom kojih će biti organizirano i javno izlaganje te predstavljanje Studije.

Naime, kako je prema trenutno važećoj zakonskoj regulativi, postojeća odlagališta potrebno sanirati i zatvoriti najkasnije godinu dana od dana puštanja u rad centara za gospodarenje otpadom, započete su aktivnosti oko pripreme projektne dokumentacije za sanaciju i zatvaranje postojećeg odlagališta a Studija utjecaja na okoliš jedan u nizu dokumenata koje je u tu svrhu potrebno izraditi te je ujedno i uvjet za ishođenje lokacijske dozvole za sanaciju i zatvaranje odlagališta Diklo.

Izrada kompletne dokumentacije koja uključuje: studiju izvodljivosti s analizom koristi i troškova, zahtjeve naručitelja, studiju utjecaja na okoliš, idejni projekt s lokacijskom dozvolom te aplikaciju za prijavu za EU fondove, biti će financirana u sklopu projekta pod nazivom: „GEF Adriatic Sea Environmental Pollution Control Project (I)“, za područje Hrvatske i Bosne i Hercegovine, bespovratnim sredstvima GEF-a (Global Environment Facility) odnosno Svjetske banke kao njegovog provedbenog tijela.

Do sada su u sklopu projekta provedeni postupci javne nabave za izradu navedene projektne dokumentacije, zaključeni ugovori s izvršiteljima, izrađen idejni projekt i izvršeni istražni radovi koji su bili podloga za izradu Studija utjecaja na okoliš koja je predana Ministarstvu radi pokretanja procedure javne rasprave.  

Po završetku izrade projektne dokumentacije i ishođenja lokacijske dozvole, radovi sanacije i konačnog zatvaranja, sukladno Planu gospodarenja otpadom RH, financirati će se iz sredstava Europske unije.

IZGRADNJA I OPREMANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA GAŽENICA

Na jesen ove godine planira se započeti s radovima izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta Gaženica, ukupne vrijednosti 1.817.778,56 kuna s PDV-om.

Prema zakonskoj regulativi, s obzirom na veličinu i broj stanovnika Grad Zadar je dužan osigurati funkcioniranje tri reciklažna dvorišta koja bi trebala biti ravnomjerno prostorno raspoređena. Tako uz postojeće reciklažno dvorište pokraj samog odlagališta Diklo koje pokriva zapadni dio grada i jedno mobilno reciklažno dvorište koje pokriva središnji dio grada, ovom izgradnjom osigurat će se i treće reciklažno dvorište koje će pokrivati istočni dio grada. Izgradnja i stručni nadzor nad izgradnjom biti će sufinancirani od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu do 80% opravdanih troškova investicije dok će preostali iznos sredstava financirati Grad Zadar.

Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor u koji građani mogu besplatno predati posebne vrste otpada koje se tu odvojeno prikupljaju i privremeno skladište prije predaje ovlaštenim osobama na oporabu: papir, staklo, plastika (PET ambalaža), metalna ambalaža (limenke), stare baterije, otpadna jestiva i maziva ulja i antifriz, zauljena ambalaža i krpe, otpadne fluorescentne cijevi, električni i elektronički otpad, otpadne baterije, glomazni otpad, sve vrste otpadnih polimera (plastike) i otpadnih vrećica i dr. sukladno propisima.

EDUKATIVNE AKTIVNOSTI U GOSPODARENJU OTPADOM

Grad Zadar će u suradnji s Gradskom knjižnicom Zadar, početkom iduće školske godine započeti s edukativnim radionicama u Gradskoj knjižnici. Radionice će se održavati tijekom školske godine 2016/2017 a namijenjene su 1. i 2. razredima OŠ te će za sada biti uključene dvije osnovne škole. Za svako razredno odjeljenje planira se održati po jedna radionica u razdoblju od listopada 2016. do svibnja 2017. godine u prostoru Gradske knjižnice Zadar. Radionice će održavati djelatnici Gradske knjižnice uz pomoć ilustriranih i ovom uzrastu prilagođenih slikovnica i drugih materijala s glavnom temom: izbjegavanje nastajanja otpada.

Ove radionice nastavak su već započetog programa edukativnih aktivnosti u  području gospodarenja otpadom, pod nazivom “Zato što volim Zadar-svaki dan radim pravu stvar”, u okviru kojeg je do sada je izvršeno niz aktivnosti kao što su: postavljanje mrežne stranice s informacijama o gospodarenju otpadom www.zatostovolimzadar.hr , izrada i distribucija publikacija (vodiča) i letaka o gospodarenju otpadom, izrada informativnog plakata, emitiranje radijskih spotova itd.

IZRADA PROGRAMA ZAŠTITE OKOLIŠA

Temeljem  Zakona o zaštiti okoliša, Grad Zadar je u 2015. godini pokrenuo izradu Programa zaštite okoliša Grada Zadra. Izradi  Programa prethodila je izrada Izvješća o stanju okoliša koje predstavlja podlogu i osnovu za izradu samog Programa.

Nacrt  Programa je završen te se očekuje da će isti u jesen biti stavljen ja javni uvid. Program zaštite okoliša je vrlo opsežan dokument koji obrađuje sva sektorska opterećenja (energetika, industrija, promet, poljoprivreda, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i akvakultura, turizam, kemikalije, gospodarenje otpadom) kao i sve  sastavnice okoliša (zrak, upravljanje vodama, more, tlo, biološka raznolikost, krajobrazna raznolikost, okoliš i zdravlje, buka).

Tijekom javnog uvida u trajanju od 30 dana javnost će biti pozvana da se svojim primjedbama, prijedlozima i mišljenjima uključi u donošenje ovog dokumenta.