Usvojen je Plan razvoja kulture Grada Zadra 2019. – 2026.
Usvojen je Plan razvoja kulture Grada Zadra 2019. – 2026.
Pod sloganom Gradimo kulturu, u suradnji Grada Zadra, agencije ZADRA NOVA i Instituta za razvoj i međunarodne odnose, izrađen je Plan razvoja kulture.

U utorak 14. srpnja na sjednici Gradskog vijeća predstavljen je, a zatim i usvojen Plan razvoja kulture 2019. – 2026.

Analizu stanja predstavila je Renata Marušić ispred agencije ZADRA NOVA naglasivši da je napravljena u sklopu projekta „ZADRA NOVA ZA VAS“,  a cilj mu je povećanje korištenja sredstava EU fondova u Zadarskoj županiji putem jačanja kapaciteta regionalnog koordinatora Agencije ZADRA NOVA uz kontinuiranu podršku javnopravnim tijelima u pripremi i provedbi projekata te jačanje kapaciteta (potencijalnih) prijavitelja u pripremi i provedbi projekata.

SWOT analizu, viziju, strateške ciljeve, mjere i prioritete te akcijski plan koji broji oko sedamdeset pojedinačnih projekata preko video linka predstavila je dr. sc. Daniela Jelinčić s Instituta za razvoj i međunarodne odnose IRMO iz Zagreba, zaduženog za izradu dokumenta.

 Vizija kulture Grada Zadra glasi: 

„Kultura snažno i aktivno utječe na razvoj grada Zadra te pridonosi njegovu brenidranju. Bogata i revitalizirana baština osigurava autentičnost novog umjetničkog stvaralaštva te je duboko ukorijenjena u osuvremenjenu prezentaciju i interpretaciju kulture. Suvremena se umjetnost razvija i raste u sinergiji svih kulturnih sektora te se GRADI interakcijom umjetnika i građana, potičući i uvažavajući uključivost i različitost.“

Plan donosi tri strateška cilja:

 1. SUVREMENO STVARALAŠTVO / BAŠTINA

(Osnažiti suvremeno kulturno-umjetničko stvaralaštvo te očuvati, zaštititi i promicati materijalnu i nematerijalnu  kulturnu  baštinu)

 1. INFRASTRUKTURA

(Osigurati adekvatnu prostornu, kadrovsku, financijsku i tehnološku infrastrukturu i kapacitete za kulturno djelovanje)

 1. BRENDIRANJE I RAD S PUBLIKOM

(Ojačati vidljivost kulture prema ciljanim skupinama)

Akcijski plan donosi niz projekata koji se osim u strateške ciljeve uklapaju u prioritete i mjere, a među kojima je 9 strateških:

 1. Muzej dviju palača - obnova i rekonstrukcija Kneževe i Providurove palače kao novog kulturnog društvenog i baštinskog centra grada Zadra
 2. Obnova, zaštita, uređenje i turistička valorizacija gradskih zidina (bedema) kao dijela Venecijanskoga obrambenog sustava 16. i 17. stoljeća, upisanog na UNESCO-ov popis svjetske baštine
 3. Centar za mlade - rekonstrukcija i prenamjena objekta u bivšoj vojarni u Ulici Stjepana Radića u kulturno-društveni centar i gradsku knjižnicu za mlade, te razvoj i uspostava modela sudioničkog upravljanja u kulturi
 4. Izrada kulturnog brenda i komunikacijske strategije za kulturu grada
 5. Izrada plana upravljanja baštinom Grada Zadra
 6. Projekt multifunkcionalne koncertno-kongresne dvorane
 7. Projekt proširenja Gradske knjižnice Zadar
 8. Projekt eKultura grada Zadra - digitalizacije arhivske i ostale građe; poboljšanje pristupačnosti kulture primjenom digitalnih medija
 9. Osnivanje Muzeja hrvatske maritimne kulture

Plan razvoja kulture Grada Zadra izrađen je sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17). Ovaj dokument temeljen je na ishodima propisanih postupaka te usklađen s ostalim aktima strateškog planiranja više i iste hijerarhijske razine.