Obavljanje djelatnosti trgovine na malo izvan prodavaonica i djelatnosti jednostavnih ugostiteljskih usluga na zemljištu u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba na području Grada Zadra

            Članak 10. stavak 5. Zakona o trgovini („Narodne novine“ br. 87/08, 96/08 – Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o trgovini, 116/08, 76/09 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 114/11) propisuje da se prodaja robe na štandovima i klupama izvan tržnica na malo, prodaja putem kioska, prodaja putem automata i prigodna prodaja na površinama koje imaju pristup s javno prometne površine može obavljati samo na mjestima za koja je predstavničko tijelo grada ili općine dalo odobrenje.
           Članak 13. stavak 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ br. 138/06, 152/08 – Zakon o boravišnoj pristojbi – prijelazne odredbe, 43/09 i 88/10) propisuje da predstavničko tijelo određuje prostore na kojima mogu biti ugostiteljski objekti u kiosku, kontejneru, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga, u skladu s prostornim planom, a stavkom 2. propisano je da prostori iz stavka 1. ovog članka ne mogu biti na udaljenosti manjoj od 100 m od postojećega ugostiteljskoga objekta u građevini, zasebnom dijelu građevine, ili poslovnom prostoru u kojem se obavlja druga djelatnost, osim ukoliko se ne radi o održavanju manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi i sl.
           Odlukom o obavljanju djelatnosti trgovine na malo izvan prodavaonica i djelatnosti jednostavnih ugostiteljskih usluga na zemljištu u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba na području Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“ br. 2/12) propisano je da se trgovinom na malo izvan prodavaonica smatra prodaja robe na štandovima i klupama izvan tržnica na malo, prodaja putem kioska, prodaja putem automata i prigodna prodaja na površinama koje imaju pristup s javno-prometne površine.
Jednostavne ugostiteljske usluge u smislu ove Odluke su usluge koje se pružaju u objektima iz skupine „Objekti jednostavnih usluga“ vrste: objekt jednostavnih usluga u kiosku, objekt jednostavnih usluga u šatoru, objekt jednostavnih usluga na klupi, objekt jednostavnih usluga na kolicima (ili sličnim napravama).
           Odlukom se zabranjuje pokretna prodaja i obavljanje djelatnosti jednostavnih ugostiteljskih usluga koje se pružaju u objektima iz skupine „Objekti jednostavnih usluga“ vrste objekt jednostavnih usluga u nepokretnom vozilu (ili priključnom vozilu) na području Grada Zadra.

ODOBRENJE I UVJETI           
           Odlukom je propisano da je za obavljanje djelatnosti trgovine na malo izvan prodavaonica i djelatnosti jednostavnih ugostiteljskih usluga potrebno ishoditi odobrenje koje donosi Gradonačelnik Grada Zadra na rok od četiri (4) godine na temelju mišljenja Povjerenstva od 3 (tri) člana koje imenuje Gradonačelnik Grada Zadra.
Odobrenje je moguće izdati uz prethodno ispunjene sljedeće uvjete:
-       da se u blizini (ne manjoj od 100 m) ne obavlja ista ili slična djelatnost u čvrsto građenom objektu,
-       da postava na predviđenu lokaciju na cestovnom zemljištu ili u zaštitnom pojasu prometnice ne onemogućuje preglednost na cesti ili na drugi način ugrožava sigurnost odvijanja prometa vozila i pješaka,odnosno da je udaljenost od raskrižja minimalno 30 m
-       da se vizualno uklapa u postojeći ambijent i estetski ne narušava zatečenu arhitekturu.

KIOSCI
           
Zahtjev za odobrenje za prodaju putem kioska i obavljanje djelatnosti ugostiteljskih usluga iz skupine „Objekti jednostavnih usluga!, vrste objekt jednostavnih usluga u kiosku, podnosi se UO za gospodarstvo.
Uz zahtjev je potrebno priložiti:
-       preslika katastarskog plana s ucrtanom lokacijom,
-       preslika obrtnice ili rješenja o osnivanju obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili izvatka iz sudskog registra za trgovačko društvo,
-       preslika osobne iskaznice,
-       fotografiju kioska.

Kiosk mora biti veličine do 12 m² i u pravilu je bijele boje. Kiosk u kojem se pružaju ugostiteljske usluge, a koji nema prostor za usluživanje mora imati nadstrešnicu i otvor za usluživanje sa rubnom daskom.
Povjerenstvo od 3 (tri) člana koja imenuje Gradonačelnik izdaje prethodnu suglasnost ukoliko su ispunjeni prije navedeni uvjeti.
Po ishođenju prethodne suglasnosti podnositelj zahtjeva dužan je UO za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja podnijeti zahtjev za izdavanje odgovarajućeg akta za građenje uz koji se prilaže navedena prethodna suglasnost.
UO za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja po rješavanju zahtjeva o istome će pismeno izvijestiti UO za gospodarstvo. Ukoliko je predmetni zahtjev pozitivno riješen (izdan odgovarajući akt za građenje) Gradonačelnik će izdati konačno odobrenje za obavljanje djelatnosti putem kioska, dok će u protivnom zahtjev biti odbijen.

OSTALI OBJEKTI
           
Zahtjev za odobrenje za prodaju i obavljanje djelatnosti ugostiteljskih usluga u ostalim vrstama objekata  (štandovi, klupe, automati, šator, kolica) podnosi se UO za gospodarstvo.
Uz zahtjev je potrebno priložiti:
-       dokaz o pravu korištenja zemljišta (preslika izvatka iz zemljišnih knjiga, preslika ovjerenog ugovora o zakupu zemljišta ili suglasnost ukoliko nije vlasnik),
-       preslika katastarskog plana s ucrtanom lokacijom,
-       preslika obrtnice ili rješenja o osnivanju obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili izvatka iz sudskog registra za trgovačko društvo,
-       preslika osobne iskaznice,
-       fotografiju objekta.

Štandovi se trebaju izgledom i bojom uklopiti u okoliš i trebaju imati nadstrešnicu. Štand mora biti veličine do 2 m².
O zahtjevu odlučuje Gradonačelnik na temelju prethodnog mišljenja Povjerenstva.