Gospodarska zona Crno trenutno je uz izgradnju Nove luke Gaženica, najznačajniji razvojni projekt Grada Zadra. Zona obuhvaća gotovo 400 ha površine i te ima gotovo idealan položaj u odnosu na sve vidove transporta.  Tako je međunarodna zračna luka Zadar udaljena svega 3 km, Luka Gaženica (putnička i teretna) 5 km,  željeznica 5 km, brza cesta Zadar2-Zadar 1 km, autocesta A1 10 km, državna cesta D8 0,5 km, dok je udaljenost od centra Grada Zadra svega 3 km.  Zbog svoje veličine i složenosti projekt je u dosadašnjoj fazi realizacije zahtijevao čitav niz koraka koje je trebalo odraditi po redu, budući su bili nužni preduvjeti za realizaciju slijedećeg koraka. Svaki od tih koraka zahtijevao je složenu koordinaciju različitih institucija i odgovarajućih upravnih odjela Grada, Županije, Ministarstava, ali i raznih poslovnih subjekata koji su sudjelovali u izradi različite vrste dokumentacije vezane uz zonu. Tako je do danas (prosinac 2011.) nakon definiranja lokacije za zonu i formalne odluke Grada Zadar o početku realizacije iste, zona ugrađena u sve planske dokumente na razini Županije i Grada. Izrađen je i usvojen UPU GZ Crno  (9/2008.). Rješenjem ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, nakon formiranja čestice (provedene parcelacije) 2144/290, ista je izdvojena iz šumskogospodarskog područja RH i odobren je prijenos vlasništva na Grad Zadar (9/2009.) Kako je zona smještena unutar III vodozaštitnog područja sliva vodocrpilišta Bokanjačko blato, sukladno uvjetima Hrvatskih voda iz UPU GZ Crno, prije izrade bilo kakve dokumentacije bilo je potrebno izraditi Idejno rješenje odvodnje sanitarnih, tehnoloških i oborinskih voda GZ na dijelu slivnog područja Bokanjačkog blata (konačan prijedlog (9/2011)). Usvajanjem ovog rješenja stvoreni su preduvjeti za raspisivanje natječaja (11/2011) za izradu Idejnih, Glavnih i Izvedbenih projekata komunalne infrastrukture GZ Crno. Završetak izrade navedenih projekta u smislu potvrda glavnih projekata očekuje se početkom 2013. godine. Projektni zadatak tako je koncipiran da bi trebao omogućiti etapnu izgradnju zone sukladno potrebama i interesu potencijalnih investitora, što će bitno racionalizirati troškove izgradnje zone. U kontaktnim područjima zone paralelno se odvija čitav niz pripremnih aktivnosti koje je potrebno obaviti kako bi se sama zona povezala na okolnu infrastrukturu. Grad Zadar zajedno sa Općinom Poličnik sufinancira izradu projekata, kao i izgradnju komunalne infrastrukture  nužne za buduće funkcioniranje GZ Crno i Murvica jug. Tako je u tijeku izgradnja vodovodne mreže i pristupne ceste zonama iz smjera D8 (cca. 200 m). Projektira se vodosprema i pristupna vodovodna mreža, kao i zajednički sustav odvodnje fekalnih i sanitarnih voda zona. Kao zaseban projekt Grada Zadra, u tijeku je projektiranje (lokacijska dozvola) pristupne ceste u dužini cca. 1 km, za spoj zone na brzu cestu Zadar2-Gaženica.