Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji  (“Narodne novine”, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 55/12) i Zaključka Gradonačelnika Grada Zadra, Klasa: 350-01/12-01/16, Ur.broj: 2198/01-1/4-12-7, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Zadra, o b j a v l j u j e

 

 

 

JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU

IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GOSPODARSKE ZONE CRNO 

 

 

Javni uvid u prijedlog Izmjena i dopuna UPU-a gospodarske zone Crno organizira se u vremenu od 12. listopada do 22. listopada  2012. godine.

 

 prizemlje zgrada Gradske uprave, Narodni trg 1, Zadar, svakog radnog dana od 9,oo-14,oo sati,

 

Javno izlaganje održati će se 17. listopada 2012. godine (srijeda) u 11,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1, Zadar.

 

Prijedlog Izmjena i dopuna UPU-a gospodarske zone Crno biti će objavljen i na Internet stranici Grada Zadra (www.grad-zadar.hr).

 

Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog Izmjena i dopuna UPU-a gospodarske zone Crno, dostavljati će se najkasnije 7 dana nakon isteka roka javnog uvida, naslovljene na: Grad Zadar, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Narodni trg 1, Zadar.