Javni Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2024. godinu
Javni Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2024. godinu
POZIV – Kultura 2024.

Temeljem članka 7. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22), članka 36. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 9/09, 28/10, 3/13,  9/14, 2/15 – pročišćeni tekst, 3/18, 7/18 – pročišćeni tekst, 15/19, 2/20 i 3/21), članka 23. Pravilnika o financiranju javnih potreba sredstvima proračuna Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 10/22), Odluke Zamjenika Gradonačelnika KLASA: 612-01/23-01/27, URBROJ: 2198/01-2-22-5 od 3. kolovoza 2023. godine te Odluke Gradonačelnika KLASA: 021-01/21-01/04 URBROJ: 2198/01-2-21-1 od 7. lipnja 2021. godine, Zamjenik Gradonačelnika Grada Zadra, dana 4. kolovoza 2023. godine,   o b j a v lj u j e

 Javni
P O Z I V
za predlaganje programa javnih potreba
u kulturi Grada Zadra za 2024. godinu

 

Tekst Poziva, i sva potrebna dokumentacija, nalaze se u privitku i na stranici www.financijskepodrske.hr. Prijava se vrši u sustavu, na navedenoj stranici (www.financijskepodrske.hr). Način prijave, obrazloženje prihvatljivosti prijavitelja, područja financiranja i drugih stavki detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

U proračunu Grada Zadra osiguravaju se sredstva za javne potrebe u kulturi, a to su djelatnosti u kulturi, aktivnosti, manifestacije, programi/projekti u kulturi od interesa za Grad Zadar. Od interesa za Grad Zadar smatrat će se programi/projekti koji kulturu Grada Zadra uzdižu na lokalnoj razini, stavljaju ju u nacionalni i europski kontekst, promiču interkulturalni dijalog, razvoj civilnog društva; koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovne djelatnosti organizatora te oni programi/projekti koji se odvijaju kontinuirano.

 

Pravilnik o financiranju javnih potreba sredstvima proračuna Grada Zadra objavljen je u  Glasniku Grada Zadra, broj 10/22.

Poveznica: https://www.grad-zadar.hr/repos/doc/2022_GLASNIK%20-%2010.pdf#page=4